Ambulante zorg

Bij ambulante zorg is er geen sprake van verblijf. Het betreft zorg die voornamelijk wordt verleend op afgesproken tijden waarbij de justitiabelen vanuit de eigen verblijf- en werkomgeving naar de hulpverlener toekomen, of waarbij de hulpverlener de justitiabele in diens omgeving bezoekt (bij outreachende zorg). 

Ambulante zorg valt uiteen in dagbesteding, begeleiding en behandeling. Deze zorg wordt geboden aan iemand met een psychiatrische stoornis of verslaving die thuis woont. Daarnaast kan ook ambulante zorg worde geboden aan iemand die verblijft in BW of VG-verblijfinstelling en daarnaast ambulante behandeling nodig heeft (zie stapelzorg).

De ambulante zorg kent een nadere onderverdeling in ambulante (forensische) behandeling en ambulante begeleiding. Daarnaast kan er ook sprake zijn van dagactiviteiten.
Raadpleeg voor een toelichting de website van de Nederlandse Zorgautoriteit.