VPT

De productstructuur voor de Forensische Zorg kent momenteel geen tussenvorm van Beschermd Wonen en reguliere ambulante begeleiding. De bekostigingssystematiek voorziet alleen in Zorgzwaartepakketten (ZZP’s) voor verblijf of (gespecialiseerde) ambulante begeleiding en dagbesteding indien een justitiabele beschikt over een eigen woning of op korte termijn kan beschikken over een eigen woning.
Een justitiabele die in het kader van Begeleid Wonen zou kunnen doorstromen en niet langer in een kliniek of PI hoeft te verblijven, maar waarbij zelfstandig wonen een stap te ver is, kan niet doorstromen naar een zelfstandige woonvorm. Dit heeft als gevolg dat de justitiabele, net als in een behandelkliniek, langer in het RIBW verblijft dan strikt noodzakelijk.
Daarnaast stromen er ook justitiabelen in beschermde woonvoorzieningen terwijl begeleid wonen in deze gevallen ook afdoende is.
Het voordeel hiervan is tevens dat betrokkene in de eigen woning kan blijven wonen, hetgeen voor de aansluiting op de WMO na het einde van de strafrechtelijke titel ook verbetering oplevert.
Volledig Pakket Thuis (hierna: VPT) is nog geen door de NZa vastgestelde prestatie voor de forensische zorg. Prestaties die niet zijn vastgesteld door de NZa, kunnen niet door de Opdrachtgever gefinancierd worden. Niet bestaande of nieuwe zorgprestaties dienen via een wijzigingsverzoek of een aanvraag voor een experiment bij de NZa ingediend worden. Opdrachtgever is om die reden via het innovatievoorstel voor een nieuwe zorgprestatie samen met het veld in augustus 2017 een zorgexperiment gestart.

Na de eerste fase van het experiment is inmiddels al weer twee keer een nieuwe aanbesteding voor VPT in de markt gezet, omdat op basis van de voorlopige bevindingen die in 2019 verkregen zijn uit de eerste periode de behoefte aan dit product nog onvoldoende aangetoond kon worden. De meerwaarde van VPT is zowel door de NZa als de gecontracteerde zorgaanbieders erkend, vandaar ook de vervolgperiode.

De laatste fase van het experiment is ingegaan met de contracttering van een aantal zorgaanbieders per april 2021. Omdat niet op alle in de markt gezette percelen is ingeschreven zijn deze percelen naderhand onderhands gegund. Hierdoor is een landelijke dekkend netwerk van zorgaanbieder gevonden die VPT kan bieden aan justitiabelen.

De huidige contractperiode loopt van 1 april 2021 tot en met 31 juli 2022. Na deze periode kan het experiment niet meer verlengd worden. De duur van het experiment is gemaximeerd op drie jaar respectievelijk (in totaal) maximaal vijf jaar bij afgifte van een verlengingsbeschikking. De huidige aanbesteding valt onder deze verlengingsbeschikking.  De NZa gaat de uitkomsten van experiment beoordelen op basis van een eindevaluatie die zal worden opgesteld door ForZo/JJI naar aanleiding van evaluatie van de zorgaanbieders. Deze evaluatie dient in februari 2022 aangeleverd te worden aan de NZA.Gecontracteerde aanbieders
1    Groningen, Drenthe, Friesland - GGZ    Limor
2    Groningen, Drenthe, Friesland – VG    Zienn
3    Flevoland, Overijssel - GGZ    RIBW Groep Overijssel
4    Flevoland – VG    Leger des Heils
5    Noord-Holland - GGZ    Stichting HvO-Querido
6    Noord-Holland – VG    Leger des Heils
7    Zuid-Holland, Utrecht – GGZ    Leger des Heils
8    Zuid-Holland, Utrecht – VG    Leger des Heils
9    Noord-Brabant, Zeeland – GGZ    Leger des Heils
10    Noord-Brabant, Zeeland - VG    Stichting Amarant
11    Limburg, Gelderland - GGZ    Leger des Heils
12    Limburg, Gelderland - VG    FPC de Rooyse Wissel

 

 

Aanvraagformulier VPT

Nieuwsbrieven VPT

Externe nieuwsbrieven VPT