VPT

Het zorgexperiment Volledig Pakket Thuis (VPT) is voor mensen die nog niet voldoende in staat zijn zelfstandig te wonen en waarbij begeleiding niet voldoende is.

Het doel is in de komende twee jaar (2017-2019) uit te zoeken of de in-door-uitstroom vanuit behandelklinieken en Regionale Instellingen voor Beschermd Wonen (RIBW) naar zelfstandig wonen verbeterd kan worden door dit VPT. Hiervoor selecteerde de divisie ForZo/JJI in een aantal regio’s zorgaanbieders die de komende periode met deze pilot starten.

Eigen woning

Bij een VPT plaatsing krijgt de cliënt dezelfde zorg als in een beschermde woonvorm maar verblijft de cliënt in een eigen woning/kamer. De begeleiding kent dezelfde intensiteit als in een beschermde woonvorm en ook persoonlijke verzorging, maaltijden en de mogelijkheid om ook in de nacht een beroep te doen op begeleiding. Op deze manier kan de cliënt langer en meer stapsgewijs oefenen met zelfstandig wonen.

Pilot

De pilot onderzoekt welke kansen en mogelijkheden er liggen om binnen de forensische zorg meer stapsgewijs te kunnen afschalen. Te denken valt aan justitiabelen die sneller vanuit de kliniek/ PI of vanuit de RIBW zelf geplaatst kunnen/moeten worden naar een zelfstandige woning/woonruimte. VPT kan ingezet worden voor justitiabelen die bijvoorbeeld wel in staat zijn om te wonen, maar waar vanuit de problematiek de verwachting is dat hij/zij het niet redt met alleen ambulante begeleiding (of omdat de intensiteit van begeleiding onvoldoende is). VPT biedt in dit kader een combinatie van intensieve begeleiding en verpleging en verzorging waardoor de justitiabele geleidelijker kan afschalen in zorgintensiteit (buiten de kliniek of behandeling). De verwachting is dat het met name voor justitiabelen geschikt is waarbij de reclassering, behandelaar of PI-medewerker inschat dat uitstroom naar een woning mogelijk is, maar waarbij de verwachting is dat er nog wel extra verzorging en begeleiding nodig is.

Deze pilot loopt vanaf 1 augustus 2017 tot 31 december 2019. Nu de pilot is gestart, kunnen de verwijzers (3RO, PMO en NIFP/IFZ) VPT in de pilotregio’s aanvragen.

Vijf gecontracteerde zorgaanbieders

  • HvO Querido (VPT GGZ) regio Amsterdam
  • Limor (VPT GGZ) Noord Nederland (Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel)
  • De Tussenvoorziening (VPT VG) regio Utrecht
  • RIBW Midden-Brabant (VPT GGZ) regio Tilburg
  • Amarant (VPT VG) regio Tilburg

 

Aanvraagformulier VPT

Nieuwsbrieven VPT

Externe nieuwsbrieven VPT