Afkortingen

Gebruikte afkortingen op deze website:
3RO

Drie reclasseringsorganisaties

  1. Reclassering Nederland
  2. Stichting verslavingsreclassering ggz
  3. Leger des Heils jeugd en reclassering
AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
BSD Bureau Selectie en Detentiebegeleiding
BSF Bureau Selectie Functionaris
CIZ Centrum Indicatiestelling Zorg
CTM Complete tender Management
Systeem ter ondersteuningen van het inkooppproces.
DBBC Diagnose Behandeling en Beveiliging Combinaties
DJI Dienst Justitiële Inrichtingen; uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie
EFP Expertisecentrum Forenische Psychiatrie
FBW Forensisch Beschermd Wonen
FCS Facturatie Controle Systeem
FPA/FVA Forensisch Psychiatrische Afdeling / Forensische Verslavingsafdeling
FPC Forensisch Psychiatrische Centrum
FPK/FVK Forensisch Psychiatrische Kliniek / Forensische Verslavingskliniek
FPT forensisch psychiatrisch toezicht
GGZ Geestelijke gezondheidszorg
GW Gevangeniswezen, onderdeel van DJI
IFZO Informatiesysteem Forensische Zorg
ISD Inrichting Stelselmatige Daders; ISD-maatregel houdt in dat een veroordeelde wordt opgenomen in een inrichting voor stelselmatige daders
JenV Ministerie van Justitie en Veiligheid
KKFZ Kwaliteitskader Forensische Zorg
LFPZ Langdurige Forensisch Psychiatrische Zorg
MITS Monitoring Informatiesysteem Terbeschikking Stelling
NIFP Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie; onderdeel van DJI
NZa Nederlandse Zorgautoriteit
OM Openbaar Ministerie
OvJ Officier van Justitie
PI Penitentiaire Inrichting
PMO Psycho Medisch Overleg
PPC Penitentiair Psychiatrisch Centrum
RIBW Regionale Instelling voor Beschermd Wonen
SG(L)VG Sterk Gedragsgestoord (Licht) Verstandelijk Gehandicapt
SKN Strafrechtsketennummer
Tbs Terbeschikkingstelling (art. 37a en 37b Sr)
UZI-register Unieke Zorgverlener Identificatie register
Wfz Wet forensische zorg
Wlz Wet langdurige zorg
Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning
WODC Wetenscahppelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum
WTZi Wet toelating zorginstellingen
Wvggz Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg 
Wzd Wet zorg den dwang
Zvw Zorgverzekeringswet
ZZP Zorgzwaartepakket