Informatiesysteem forensische zorg (Ifzo)

Het Informatiesysteem Forensische Zorg (Ifzo) ondersteunt het totale proces van forensische zorg; van het invoeren van een indicatiestelling tot en met plaatsing bij een gecontracteerde zorginstelling die beschikt over een passend zorgaanbod.

Afbeelding proces indicatiestelling, aanmelding en plaatsing
Beeld: ©Forensische zorg
Proces indicatiestelling, aanmelding en plaatsing

Proces in Ifzo

De indicerende organisatie maakt in Ifzo de indicatiestelling aan met een indicatiestellingformat. De plaatser kan vervolgens door Ifzo de meest geschikte zorgplek voor de cliënt vinden bij een gecontracteerde zorgaanbieder. Op basis van de zorgbehoefte van de cliënt toont Ifzo welke gecontracteerde zorginstellingen zorg bieden die past bij de zorgbehoefte van de cliënt. De plaatsingsfunctionaris beslist uiteindelijk bij welke gecontracteerde zorgaanbieder de cliënt geplaatst wordt.

Indicerende en plaatsende organisaties

Alle indicerende en plaatsende medewerkers, die werken binnen het domein van forensische zorg, werken met Ifzo. Ifzo geeft de gebruiker via internet toegang tot een afgeschermde omgeving op het justitienetwerk. Het systeem is alleen toegankelijk voor bevoegde gebruikers. Medewerkers van Gevangeniswezen, de 3RO organisaties  kunnen gebruik maken van het aanvraagformulier.

Gecontracteerde zorgaanbieders

Alle gecontracteerde zorgaanbieders, die werken binnen het domein van forensische zorg, werken met Ifzo.
Ook de gecontracteerde zorginstellingen hebben toegang tot Ifzo om hun zorgaanbod en beschikbaarheid per zorglocatie in te voeren en te onderhouden. Als een zorgaanbieder toegang heeft tot Ifzo, dan kunnen de zorglocaties van die zorgaanbieder de toeleidingspogingen die aan hun gericht zijn, inzien vanuit Ifzo.
De gegevens die in Ifzo staan, bieden waardevolle managementinformatie. Zo kan worden gemeten in hoeverre de doelstellingen van het forensisch zorgstelsel worden bereikt.

Zorgaanbieders kunnen via het Dienstenportaal van het Ministerie van J&V toegang krijgen tot Ifzo.

Wanneer u gebruik wilt maken van Ifzo, komen de volgende stappen aan de orde:

  1. De Divisie Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen sluit een contract af met de zorgaanbieder en stuurt de benodigde documentatie voor het aansluiten op het dienstenportaal;
  2. De zorgaanbieder vraagt bij het Unieke Zorgverlener Identificatie register (UZI-register) de UZI-pas aan. Het UZI-register maakt de unieke identificatie van zorgaanbieders en indicatieorganen in de zorg mogelijk. Op www.uzi-register.nl vindt u meer informatie hierover;
  3. Na ontvangst van de UZI-pas stuurt de zorgaanbieder het aanvraag autorisatieformulier voor zorgaanbieders naar Functioneel Beheer;
  4. Functioneel Beheer maakt de accounts aan en stuurt de inloggegevens voor zowel het dienstenportaal als voor Ifzo naar de nieuwe gebruiker. Als bijlage ontvangt de nieuwe gebruiker de technische instructie  en gebruikershandleiding dienstenportaal.
  5. De zorgaanbieder kan vervolgens met de inloggegevens inloggen op het dienstenportaal, gebruik makend van een de UZI-pas en een UZI-kaartlezer.

Vernieuwing Ifzo volgens het programma BAFZ

Het doel van de vernieuwing is te komen tot een systeem dat de logistieke gang door het forensisch zorgtraject inzichtelijk maakt.
In 2022 vond een analyse plaats om de beelden en verwachtingen van gebruikers en stakeholders van een toekomstig Ifzo te verhelderen. Ook publiceerde de Algemene Rekenkamer in het voorjaar 2022 een kritisch rapport. Hier werd o.a. ingegaan op de mate waarin Ifzo ondersteunend is voor het zicht op in hoeverre de doelen van de forensische zorg worden behaald. Door het stopzetten van het project Trajectindicaties en pauzering van project Plaatsing FBW in één hand zijn de bijbehorende veranderingen in Ifzo niet uitgevoerd. Dit in combinatie met dat verandering van het applicatielandschap FZ benodigd is (breder dan alleen Ifzo), maakte de context van het project anders. In de looptijd van het programma is dan ook gestart met een ketenbusinessanalyse voor de forensische zorg. Dit geeft zicht op de ketenprocessen Er wordt een ontwerp gemaakt voor de forensische zorg op basis van een dienstoriëntatie. In dit ontwerp worden de te onderscheiden diensten binnen de forensische zorg beschreven en wordt zichtbaar wat ontbreekt of waar het knelt. Vervolgens wordt per stap van het interactieproces van een bepaalde dienst aangegeven welke informatieproducten moeten worden uitgewisseld. Nadat het “wat” (we doen binnen de forensische zorgketen) bestuurlijk is vastgesteld, kan de vertaalslag naar het “hoe” (we de werkzaamheden met IV goed kunnen ondersteunen en uitvoeren) gemaakt worden (half december). Bij het bepalen van het “hoe” wordt ook uitgewerkt tussen welke DJI-applicaties (waaronder Ifzo, maar denk ook aan FCS, Metis/Qlickview, Leonardo, User) uitwisseling moet plaatsvinden en op welke wijze informatieproducten zullen worden uitgewisseld. Daarbij wordt bepaald op welke wijze welke functionaliteit kan worden gerealiseerd.
Middels een Agile werkwijze werkt het Ifzo Value team van DJI aan benodigde aanpassingen vanuit wensen van stakeholders, vermindering administratieve lasten en een goed functionerend Ifzo voor een goede ondersteuning van de praktijk. Deze werkwijze wordt ook na het programma voortgezet.

Meer informatie

Voor vragen en opmerkingen met betrekking tot (het gebruik van) Ifzo kunt u contact opnemen met Functioneel Beheer Ifzo via ifzo@dji.minjus.nl. Voor het resetten van het wachtwoord voor het Dienstenportaal kunt u contact opnemen met de ICT-Servicedesk op 088 07 12345, bereikbaar op werkdagen van 08:00 tot 17:00 uur; of per e-mail via ict-servicedesk@dji.minjus.nl

Downloads