Het kwaliteitskader forensische zorg

Het Kwaliteitskader Forensische Zorg (KKFZ) formuleert op heldere wijze wat wordt verstaan onder 'kwalitatief goede forensische zorg' en heeft tot doel de kwaliteit van de forensische zorg inzichtelijk te maken en verder te verbeteren. Met ingang van 1 oktober 2022 is het KKFZ gedeponeerd bij het Zorginsituut Nederland en daarmee in werking getreden. Het is de bedoeling dat alle partijen in  de forensische sector eind 2028 volledig werkt volgens het kader.

Meerjarenplannen en kwaliteitsverslagen

Het KKFZ bestaat uit 5 pijlers:  

1. Veiligheid en persoonsgerichte zorg 
2. Forensisch vakmanschap 
3. Organisatie van zorg 
4. Samenwerken  
5. Informeren over resultaten  

Een onderdeel van pijler 5 van het KKFZ zijn de meerjarenplannen en de kwaliteitsverslagen van de zorgaanbieder. Divisie ForZo/JJI zal de kwaliteitsverslagen gebruiken als basis om het gesprek over kwaliteit te voeren in het kader van de inkoop en het toezicht. Het goede gesprek over kwaliteit zal met elkaar worden gevoerd waarbij vertellen en tellen met elkaar in balans is. Hierbij zal gerefereerd worden aan de 14 thema’s die zijn vastgesteld samen met de veldpartijen (14 thema's - KKFZ).

In het kader van de administratieve lasten mag het meerjarenplan en het kwaliteitsverslag een integraal onderdeel zijn van een reeds bestaand verslag.

Meerjarenplan

Het KKFZ vraagt organisaties een meerjarenplan op te stellen, waarin zij beschrijven hoe de organisatie de kwaliteitsaspecten zoals genoemd in dit Kwaliteitskader beoogt te implementeren.

Een deel van de beschreven kwaliteitsaspecten is reeds bestaand beleid (zie bijlage 6 van het KKFZ), waaraan organisaties al aan moeten voldoen. Voor de overige kwaliteitsaspecten geldt dat organisaties een meerjarenplan opstellen om toe te werken naar het voldoen aan deze aspecten. Uiterlijk 31 december 2028 voldoen zij aan de gestelde kwaliteitsaspecten. Er is bewust gekozen voor een ingroeimodel, waarbij organisaties middels een meerjarenplan toe kunnen groeien naar het voldoen aan alle kwaliteitsaspecten.

  • Zie kwaliteitsaspect 7.1.1 zoals beschreven onder pijler 5 (Kwaliteitskader FZ)
  • Het meerjarenplan is vormvrij en mag desgewenst geïntegreerd worden met andere meerjarenplannen van de organisatie
  • Het meerjarenplan is op 31-5-2023 gereed en kan worden opgevraagd door Divisie ForZo/JJI

Kwaliteitsverslag

Het KKFZ vraagt zorgaanbieders jaarlijks een kwaliteitsverslag op te stellen óf het onderwerp kwaliteit als een integraal onderwerp te verwerken in een ander (reeds bestaand) kwaliteits- of jaarverslag van de organisatie. In het kwaliteitsverslag beschrijft de organisatie de inspanning en behaalde resultaten ten aanzien van het toegroeien naar de kwaliteit zoals beschreven in dit Kwaliteitskader.

  • Zie kwaliteitsaspect 7.1.2 zoals beschreven onder pijler 5 voor de minimale onderdelen die terug dienen te komen (KKFZ)
  • Het kwaliteitsverslag is uiterlijk 31 mei 2024 gereed en wordt gedeeld via CTM. Zorgaanbieders krijgen bericht via CTM wanneer het mogelijk is om het kwaliteitsverslag in te sturen.
  • De Divisie ForZo/JJI zal de verslagen delen met het EFP, omdat zij de voortgang van de implementatie KKFZ sector breed zullen monitoren en ondersteunen bij het implementeren
  • Bijlage 3.1A van het KKFZ (handreiking kwaliteitsverslag KKFZ) beschrijft een handreiking voor het kwaliteitsverslag ter ondersteuning van het vormgeven van het verslag, waarbij de beschreven indeling niet voorschrijvend is.

Gebruik van KNAPP voor inhoudelijke vragen

Voor kennis en inspiratie van het KKFZ kun je terecht op website Kwaliteitskader FZ. Daarnaast kunnen vragen gesteld worden via KNAPP. KNAPP is een online platform en in beheer van het EFP. De vragen die gesteld worden op KNAPP (https://efp.nl/projecten/knapp) worden door het EFP beantwoord. Indien een vraag niet door het EFP beantwoord kan worden, zal deze vraag door het EFP voorgelegd worden aan het Kwaliteitsteam Divisie ForZo/JJI.

Indien een zorgaanbieder nog geen lid is van KNAPP, is het mogelijk te registreren via: https://efp.nl/knapp-registreren. Wanneer een zorgaanbieder zich geregistreerd heeft kan hij/zij lid worden van de groep “Kwaliteitsverslagen & Meerjarenplannen” waarin het mogelijk is vragen te stellen en eerder gestelde vragen terug te lezen.
Zorgaanbieders kunnen ook vragen stellen via Contact - KKFZ.

Programma Kwaliteit Forensische Zorg

Binnen dit programma KFZ werkt het gehele forensische zorgveld gezamenlijk aan het verhogen van de kwaliteit en effectiviteit van de behandelingen met als doel: betere zorg en een veiliger samenleving.

Doelen van KFZ

  • De kwaliteit van de forensische zorg ontwikkelen en verbeteren.
  • De kwaliteit van de forensische zorg zichtbaar maken aan de hand van objectieve en eenduidig gedefinieerde indicatoren op het punt van recidive, incidenten, instroom, doorstroom en uitstroom.
  • Het scheppen van voorwaarden voor en het stimuleren van de implementatie van de producten die binnen het KFZ-programma zijn ontwikkeld.

Projecten

Om de aanwezige kwaliteit in het veld van de forensische zorg zichtbaar maken en in te zetten, wordt binnen het programma KFZ gewerkt met calls. Uit deze calls ontstaan na goedkeuring projecten, die vervolgens een eindproduct opleveren in de vorm van bijvoorbeeld een behandelprogramma of protocol. Opgeleverde producten zijn beschikbaar voor het hele forensische zorgveld. Meer informatie over KFZ of het intekenen op de calls staat op de site Kwaliteit forensische zorg.

Expertiseraad EFP
De Expertiseraad EFP heeft sinds 1 januari 2023 een belangrijke rol in de advisering over het programma KFZ. 
De rol van de Expertiseraad bestaat onder meer uit de toetsing van calls van KFZ aan het Kwaliteitskader FZ (samenhang en prioritering) en het toezicht houden op KFZ. Het EFP verzorgt het projectmanagement van het programma KFZ en draagt zorg voor de ondersteuning van de Programmacommissie en voor de begeleiding van de lopende KFZ-projecten. Het EFP heeft een faciliterende & adviserende rol en heeft geen stem in de inhoudelijke beslissingen van de Programmacommissie. Meer informatie staat op Kwaliteit Forensische Zorg - EFP.

Programma Kwaliteit Forensische Zorg Jeugd (KFZ-J)

In navolging van het programma KFZ voor volwassenen is met ingang van 2018 een vergelijkbaar subsidieprogramma ingericht voor de forensische jeugdsector. Meer informatie hierover is te vinden op de site Kwaliteit forensische zorg jeugd.

Het EFP neemt het projectmanagement op zich en draagt zorg voor de ondersteuning van de stuurgroep, de programmacommissie en voor de begeleiding van de afzonderlijke KFZ-J-projecten tot het eindresultaat. Het EFP is niet betrokken bij de inhoudelijke beslissingen zoals bijvoorbeeld het toekennen van de onderzoeksopdrachten. Meer informatie staat op Kwaliteit Forensische Zorg-Jeugd - EFP