Volledig pakket thuis (VPT)

Onder bepaalde voorwaarden kan ervoor worden gekozen om de zorg in een thuissituatie te ontvangen. Onder 'thuis' wordt onder andere verstaan een aanleunwoning, een al dan niet aangepaste woning en een geclusterde woning die de persoon zelf huurt of waar hij eigenaar van is.

Leveringsvorm

De leveringsvorm van volledig pakket thuis (vpt) moet naar het oordeel van DJI verantwoord en doelmatig zijn. De persoon moet in staat zijn veel zelf te regelen, zoals het opstellen van een budgetplan, het afsluiten van zorgovereenkomsten met de zorgverleners. Het is ook mogelijk dat een wettelijk vertegenwoordiger of iemand anders uit het sociale netwerk deze taak op zich neemt. Uiteindelijk beslist DJI of de door verzekerde gewenste leveringsvorm haalbaar is. Als een persoon meer zorg nodig heeft dan op grond van zijn indicatie mogelijk is, wordt eerst bekeken of de zorgvraag is veranderd. Bij het vermoeden dat een ander zorgprofiel beter past, dient een nieuwe indicatie bij de indicatiesteller te worden aangevraagd.

Volledig pakket thuis (vpt)

Het vpt wordt verleend door of onder verantwoordelijkheid van één zorgaanbieder. Deze aanbieder is verantwoordelijk voor de coördinatie van de totale zorg aan verzekerde. Het vpt omvat de volgende vormen van zorg:

 • Verpleging
 • Persoonlijke verzorging
 • Begeleiding
 • Behandeling
 • Vervoer naar behandeling en/of begeleiding
 • Verstrekken van eten en drinken
 • Schoonhouden van de woonruimte
 • Logeeropvang
 • Persoon krijgt alleen die vormen van zorg die nodig zijn.

Behandeling kan een onderdeel zijn van vpt in de Wet langdurige zorg (Wlz). In de forensische zorg kennen we dit echter niet en wordt vpt exclusief de behandeling gefinancierd. De behandeling dient dan separaat als ambulant consult te worden geleverd.  

Qua prestaties gaat het om de volgende VPT’s:

 • VPT GGZ Wonen 1 t/m 5 exclusief behandeling, exclusief dagbesteding
 • VPT GGZ Wonen 1 t/m 5 exclusief behandeling, inclusief dagbesteding
 • VPT VG 1 t/m 8 exclusief behandeling, exclusief dagbesteding
 • VPT VG 1 t/m 8 exclusief behandeling, inclusief dagbesteding

De zorgprofielen zijn terug te vinden in de Regeling Landurige zorg, bijlage A