Horizontaal Toezicht: administratieve lasten omlaag, vertrouwen omhoog

Voor het eerst is gemeten wat de effecten zijn van Horizontaal Toezicht in de zorg. De administratieve lasten zijn afgenomen en het vertrouwen tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars is toegenomen. In dit onderzoek is DJI aangemerkt als een zorgverzekeraar. Horizontaal Toezicht gaat over het correct registreren en declareren van zorg. Het is een graadmeter voor de rechtmatigheid van de zorguitgaven.

In opdracht van een aantal brancheorganisaties (NVZ, NFU, dNggz, ZN en DJI) heeft Equalis eind vorig jaar onderzoek gedaan naar de effecten van Horizontaal Toezicht. De effectmeting is gehouden onder zorgverzekeraars en zorgaanbieders binnen de medisch specialistische zorg (MSZ), geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en forensische zorg (FZ). Deze brancheorganisaties, tevens de initiatiefnemers van Horizontaal Toezicht Zorg, zijn blij dat nu voor het eerst objectief gemeten is wat de effecten zijn.

Positief effect

De resultaten laten zien dat werken volgens Horizontaal Toezicht een positief effect heeft op de hoofddoelen bij zowel zorgverzekeraars als zorgaanbieders. De ervaren administratieve lasten zijn afgenomen en het vertrouwen tussen partijen is toegenomen. Het onderzoek laat verder zien dat de positieve effecten toenemen naarmate zorgaanbieders langer bezig zijn met Horizontaal Toezicht.

Aandachtspunten

Het onderzoeksrapport bevat een aantal aandachtspunten. Zo blijkt dat zorgverzekeraars door Horizontaal Toezicht een beter inzicht hebben in de zorguitgaven, terwijl zorgaanbieders daar niet zo veel van merken. Verder zijn er verschillen per branche. In de MSZ en FZ is de verbetering op de hoofddoelen groter dan in de GGZ. De onderzoekers merken daarbij wel op dat GGZ-aanbieders al positiever waren over de hoofddoelen bij de start van HT. Ook is de GGZ later begonnen met HT en is er binnen de GGZ en FZ sprake van een nieuwe bekostiging.

Vervolg

De brancheorganisaties zijn van plan de effectmeting te herhalen, zodat de effecten van Horizontaal Toezicht inzichtelijk blijven. Ook kunnen ze gericht maatregelen nemen als er geen of weinig effect zichtbaar is.

Bekijk hier het rapport Resultaten effectmeting HT 2023 (horizontaaltoezichtzorg.nl) van Equals.

Zorgaanbieders die al bezig zijn met de invoering of verantwoording op basis van Horizontaal Toezicht en die vragen hebben over dit onderzoeksrapport, kunnen contact opnemen met de HT-specialist van de divisie Forzo/JJI.

Horizontaal Toezicht in de FZ 2024

De invoering van Horizontaal Toezicht in de FZ vordert gestaag. In 2024 geeft DJI met minimaal 16 zorgaanbieders vorm aan de Horizontaal Toezicht relatie.

Zorgaanbieders die nog niet bezig zijn met Horizontaal Toezicht en graag het gesprek aan willen gaan over de mogelijkheden om een duurzame Horizontaal Toezicht relatie op te bouwen met DJI, kunnen contact opnemen via horizontaaltoezichtforzo@dji.minjus.nl