Forensische zorg tijdens detentie

Bij een aanzienlijk deel van de gedetineerden die verblijven in penitentiaire inrichtingen (PI’s) is sprake van (ernstige) psychiatrische problematiek, al dan niet in combinatie met een verslavingsprobleem.

Om de doorstroom van deze doelgroep naar de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) sneller, eenvoudiger en meer succesvol te laten verlopen, is een aantal aanbevelingen gedaan. Onderstaande documenten bevatten landelijke afspraken over de samenwerking ten aanzien van het uitplaatsen van gedetineerden. Daarmee zijn het praktische handvatten voor de diverse processtappen die ondernomen moeten worden.