Keten forensische zorg

In Nederland zetten veel instellingen en organisaties zich in voor de forensische zorg. Het huidige systeem van forensische zorg kent een duidelijke rol- en taakverdeling voor alle betrokken partijen in de keten van de forensische zorg. Kwalitatief goede forensische zorg, waarbij de cliënt tijdig de juiste zorg op de juiste plek krijgt. Dit vraagt om continue samenwerking en tijdige informatieuitwisseling tussen de ketenpartners. Op deze manier kunnen we gezamenlijk de in-, door- en uitstroom bevorderen en beter mogelijk maken dat de cliënt op de juiste plek kwalitatief goede zorg ontvangt. Zorg die op dat moment voor die cliënt passend is bij de zorgvraag- en beveiligingsnoodzaak en op- of afgeschaald kan worden indien dit vanuit risicotaxatie mogelijk blijkt.

Samen met ketenpartners wordt gekeken naar wat ten aanzien van ketenregie aanvullend op bestaande (regionale) samenwerkingsvormen wenselijk is, hoe dit vorm kan krijgen en welke aanvullende rol DJI hierbij als ketenregisseur kan invullen. Dit blijft een doorlopend proces.

Ketenregie