Indicatiestelling

De indicatiestelling voor forensische zorg is het proces van advisering voor de gewenste zorg­intensiteit en het noodzakelijke beveiligingsniveau (klinische zorg) dan wel het aangewezen zorgzwaartepakket (verblijfszorg) of de gewenste ambulante zorg in een strafrechtelijk kader. De indicatiestelling vindt onafhankelijk van het zorgaanbod en de zorginkoop plaats. Het gaat om de objectieve bepaling van passende én gepaste zorg: zwaarder als het moet, lichter als het kan. Zo wordt voorkomen dat onnodig dure zorg wordt ingezet.

Zo ontstaat zicht op de gehele forensische zorgbehoefte, op basis waarvan het toekomstige zorgaanbod kan worden bepaald en ingekocht.

Klinische zorg Verblijfszorg Ambulante zorg
NIFP X (incl. PPC) X (na klinisch en voor
            uitplaatsing zware doelgroep)
3RO x x
PMO (GW) x x (binnen PI)

Er zijn drie organisaties die indiceren voor forensische zorg

Het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP) verzorgt de indica­tiestelling voor alle forensische klinische zorg, inclusief die in de Penitentiaire Psychia­trische Centra (PPC’s). Daarnaast indiceren ze voor forensische verblijfszorg na klinisch verblijf en voor veroordeelden voor ernstige  gewelds- en zedendelicten.

De drie reclasseringsorganisaties (3RO) verzorgen de indicatiestelling voor alle forensische ambulante zorg en verblijfszorg in het kader van voorwaardelijke strafrechtelijke modaliteiten  met uitzondering van beschermd wonen na klinisch verblijf. 

Het Psycho Medisch Overleg (PMO) van een Penintentiaire Inrichting (PI) van het Gevangeniswezen (GW) voert de indicatiestelling uit voor ambulante zorg binnen de PI en verblijfszorg in het kader van re-integratie vanuit detentie.

Herindicatiestelling

Herindicatiestelling is aan de orde als in dezelfde zaak sprake is van herindicatiestelling of indicatiestelling voor afschaling van klinische zorg naar verblijfszorg of van verblijfszorg naar ambulante zorg. Herindicatiestelling vindt plaats bij

  • een gewijzigde zorgvraag,
  • de behoefte aan een hoger beveiligingsniveau en/of
  • overplaatsing naar een andere zorgaanbieder.