Nieuws

 • Verlofregeling tbs

  Per 21 februari 2019 is de verlofregeling tbs gewijzigd. Deze aanpassing is een gevolg van de toezeggingen van de Minister voor Rechtsbescherming ter versterking van de rechtspositie van de tbs-gestelde en de eerdere toezeggingen in het kader van de verkorting van de behandelduur van de tbs. Bij brief van 8 oktober 2018 van de Minister voor Rechtsbescherming aan de Tweede Kamer, waarin de...

  Nieuwsbericht
  22-02-2019
 • Huisregels in de Bopz

  Het Besluit rechtspositieregelen Bopz is gewijzigd. Afgelopen vrijdag is deze wijziging van het Besluit gepubliceerd in het Staatsblad en inmiddels is het in werking getreden. Deze wijziging is ontstaan vanuit de behoefte om de huisregels beter te kunnen toespitsen op de doelgroep, met name bij psychiatrische ziekenhuizen die zwaardere categorieën (forensische) patiënten behandelen. Naast...

  Nieuwsbericht
  22-02-2019
 • Facturatiestop ZZP per 1 april 2019

  Alle ZZP en EP declaraties (inclusief correcties) die betrekking hebben op het contractjaar 2018 moeten uiterlijk vóór 1 april 2019 door de divisie ForZo/JJI zijn ontvangen en goedgekeurd. De (correctie)facturen voor contractjaar 2018 die na deze datum nog binnen komen worden niet meer in behandeling genomen. Zie hiervoor ook artikel 6.3 van het declaratieprotocol forensische zorg ZZP/EP.

  Nieuwsbericht
  22-02-2019
 • Accountantsverklaring Forensische Zorg 2018 (DBBC en / of ZZP)

  Procedure opleveren Accountantsverklaring Forensische Zorg 2018 (DBBC en / of ZZP) Nu de 15-02 (DBBC) standen allemaal zijn aangeleverd volgt de volgende stap in het proces in het opleveren van de accountantsverklaring 2018 (DBBC). Deze procedures stonden voorheen in de accountantsprotocollen. Na overleg met Coziek en de NBA is de procedure geen onderdeel meer van het protocol. Het proces is...

  Nieuwsbericht
  22-02-2019
 • Evaluatie prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie

  De Divisie ForZo/JJI is bezig om het huidige kwaliteitsbeleid door te ontwikkelen naar een toekomstbestendig en sectorbreed gedragen kwaliteitsbeleid. Onderdeel van het vormgeven van het nieuwe kwaliteitsbeleid is het evalueren van de huidige prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie. Graag zou de divisie ForZo/JJI van u horen wat uw ervaringen zijn bij het gebruik van de huidige prestatie...

  Nieuwsbericht
  28-12-2018
 • Informatie over Wet forensische zorg beschikbaar

  De Wet forensische zorg (Wfz) die op 1 januari 2019 in werking treedt, biedt de officier van justitie en de rechter mogelijkheden om ervoor te zorgen dat binnen het strafrecht sneller de passende psychische zorg wordt geboden. De wet gaat over alle vormen van forensische zorg: ambulant en klinisch, begeleiding en behandeling. De inhoud van de Wet forensische zorg en de onderliggende regelgeving...

  Nieuwsbericht
  15-12-2018
 • Facturatiestop na 24 december 2018

  In verband met het sluiten van het boekjaar 2018 kunnen na 24 december 2018 geen facturen meer worden ingediend. Dat betekent dat ingediende facturen na 24 december 2018 niet meer in behandeling worden genomen. Medio de eerste week van januari 2019 is facturatie weer mogelijk.

  Nieuwsbericht
  14-12-2018
 • Publicatie accountantsprotocollen Forensische Zorg 2018 en vragenlijsten AO/IC 2018

  De onderstaande accountantsprotocollen Forensische Zorg 2018 en de vragenlijsten 2018 zijn gepubliceerd op de website: Accountantsprotocol omzetverantwoording DBBC’s 2018; Accountantsprotocol omzetverantwoording Zorgzwaartepakket (ZZP), extramurale parameters (EP) en volledig pakket thuis (VPT) 2018; Accountantsprotocol prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie 2018; Vragenlijst AO/IC...

  Nieuwsbericht
  14-12-2018
 • Toevoegen plaatsingsbesluitnummer (PBN) aan de verantwoording

  Om de kwaliteit van de verantwoording en de aangeleverde data te verbeteren, wordt de aankomende eindverantwoording (2018), voor zowel DBBC als ZZP/EP als TBS uitgebreid met een plaatsingsbesluitnummer (PBN). De toevoeging van dit nummer stelt de divisie Forzo/JJI in staat de aangeleverde data door de zorgaanbieders te verifiëren op correctheid en volledigheid Ook wordt het...

  Nieuwsbericht
  10-12-2018
 • Vaststellen definitieve verrekening transitieperiode

  De transitie-omzetten voor de transitieperiode 2013-2015 zijn vastgesteld door de NZa. Deze omzetten waren het vangnet en de daaruit volgende transitiebedragen waren voorlopige verrekeningen.. De definitieve verrekening is het verschil tussen de vooraf bepaalde DBBC omzet en de daadwerkelijke facturatie voor dat jaar. Nu de facturatie over de contractjaren 2013 tot en met 2015 is afgerond...

  Nieuwsbericht
  10-12-2018

Pagina's