Nieuws

 • Voorlopige eindverantwoording 2019 in Forza

  Vanaf dit moment is het mogelijk de eindverantwoording van de in 2019 geleverde forensische zorg in Forza aan te leveren. Zoals gebruikelijk  gaat het om de financiële verantwoording van zowel de DBBC’s als de ZZP/EP’s. In de verantwoordingsheets moeten zorgaanbieders per contractnummer de standen van het ANG opnemen per peildatum 31 december 2019. In het geval van DBBC’s moet ook het OHW en...

  Nieuwsbericht
  22-01-2020
 • Wet verplichte ggz: verlof, ontslag en overplaatsing

  Onder de huidige Wet Bopz (artikelen 51 en 52) geldt dat verlof, ontslag en overplaatsing voor deze patiënten gebeurt in 'overeenstemming met de minister'. De Divisie Individuele Zaken (DIZ) van DJI, dan wel de vestigingsdirecteur van de PI, behandelt deze verzoeken. Met de inwerkingtreding van de wet verplichte ggz (Wvggz) wordt dit een beslissing van de minister. Dit geldt voor alle...

  Nieuwsbericht
  19-12-2019
 • Handreiking tussen politie en GGZ: (Gewelds)incidenten bij behandelsituaties

  Op 18 december stuurde minister Dekker een handreiking tussen politie en GGZ wat betreft (gewelds)incidenten bij behandelsituaties naar de Tweede Kamer. In deze handreiking zijn afspraken tussen politie en de GGZ opgenomen over informatiedeling en de inzet van politie in noodsituaties of bij een vermoeden van een strafbaar feit in GGZ-instellingen en ambulante behandelsituaties. Een van de...

  Nieuwsbericht
  19-12-2019
 • Planning aanbestedingen Verdiepingsdiagnostiek en Volledig Pakket Thuis (VPT)

  Na enige vertraging is de planning voor de aanbestedingen Verdiepingsdiagnostiek en Volledig Pakket Thuis (VPT) voor 2020 bekend.Beide aanbestedingen zullen door middel van de digitale aanbestedingsplatform CTM worden uitgevoerd. Onderstaand ziet u de (voorlopige) planning. Deze kan, indien dit noodzakelijk is, nog op details aangepast worden.     Aanbesteding Verdiepingsdiagnostiek...

  Nieuwsbericht
  18-12-2019
 • Update informatie Wet forensische zorg 01-01-2020

  De Wet forensische zorg die op 1 januari 2019 in werking is getreden, biedt de officier van justitie en de rechter mogelijkheden om ervoor te zorgen dat binnen het strafrecht, of in aansluiting daarop, sneller de passende psychische zorg wordt geboden. De wet gaat over alle vormen van forensische zorg: ambulant en klinisch, begeleiding en behandeling. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid...

  Nieuwsbericht
  16-12-2019
 • Facturatiestop na 20 december 2019

  In verband met het sluiten van het boekjaar 2019 kunnen na 20 december 2019 geen facturen meer worden ingediend.Dat betekent dat ingediende facturen na 20 december 2019 niet meer in behandeling worden genomen.De divisie ForZo/JJI adviseert zorgaanbieders rekening te houden met het verwerken van de facturen. Hierdoor is het raadzaam om een facturatiestop enkele dagen voor 20 december bij uw...

  Nieuwsbericht
  10-12-2019
 • Vervallen artikel 37 Sr als Forensische Zorgtitel per 1/1/2020

  Hierbij willen wij u informeren over de gevolgen van het vervallen van de forensische zorgtitel “Zorg zonder strafoplegging door opname in een psychiatrische ziekenhuis voor de duur van een jaar in het kader van de strafrechtelijke machtiging” (art. 37 jo 39 Wetboek van strafrecht) per 1 januari 2020. Per 1 januari 2020 zullen de Wet verplichte GGZ (WvGGZ) en de Wet zorg en dwang (Wzd) in...

  Nieuwsbericht
  05-12-2019
 • Publicatie documenten financiële bijeenkomst 15 oktober 2019

  Op 15 oktober 2019 is door de divisie ForZo/JJI een financiële bijeenkomst gehouden voor aanbieders van forensische zorg.De presentaties die op deze bijeenkomst zijn gegeven zijn, samen met de vragen die zijn gesteld door de aanbieders en de antwoorden op deze vragen, op de website van de divisie ForZo/JJI gepubliceerd.

  Nieuwsbericht
  21-11-2019
 • Publicatie accountantsprotocollen en vragenlijsten AO/IC 2019

  De accountantsprotocollen en vragenlijsten AO/IC voor de controles t.b.v. de jaarverantwoording 2019 zijn gepubliceerd op de website van de divisie ForZo/JJI. Het gaat om de volgende documenten:- Accountantsprotocol omzetverantwoording DBBC’s 2019- Accountantsprotocol omzetverantwoording ZZP’s, Extramurale parameters en VPT 2019- Accountantsprotocol PI Forensische Psychiatrie 2019- Vragenlijst...

  Nieuwsbericht
  21-11-2019
 • Herinnering: Regiobijeenkomsten kwaliteitskader forensische zorg

  De divisie ForZo/JJI ontwikkelde in samenwerking met het veld een eerste versie van een kwaliteitskader. Het betreft een dynamisch model dat wordt doorontwikkeld. Het kwaliteitskader is gebruikt bij het aanbesteden van de forensische zorg 2020 en voor het doorontwikkelen van de prestatie-indicatoren. In een aantal regiobijeenkomsten wil de divisie ForZo/JJI zorgaanbieders informeren over het...

  Nieuwsbericht
  04-11-2019

Pagina's