Prestatie-indicatoren forensische psychiatrie

De set prestatie-indicatoren forensische psychiatrie bestaat uit een beperkt aantal indicatoren waarmee wordt beoogd de kwaliteit van de forensische zorg inzichtelijk te maken en te verbeteren en om te gebruiken ten behoeve van de verantwoording over de kwaliteit van de forensische zorg.

De (door-)ontwikkeling van de prestatie-indicatoren vindt plaats in een voorbereidingsgroep onder projectleiding van het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP). In de voorbereidingsgroep zijn de brancheorganisaties, verschillende typen van forensische zorgaanbieders en relevante beroepsverenigingen vertegenwoordigd. De leden van de voorbereidingsgroep nemen hun eigen kennis over de ontwikkelingen binnen de forensische zorg mee. Zij stemmen beslissingen en vergaderpunten af binnen de eigen setting.

De set prestatie-indicatoren is van toepassing op alle forensische zorgaanbieders die een contract hebben afgesloten met de divisie Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen (ForZo/JJI). Niet alle indicatoren zijn relevant voor alle aanbieders. Per indicator staat weergegeven op welke settingen de indicator van toepassing is. Voor de Forensische Psychiatrische Centra (FPC’s) en Penitentiaire Psychiatrische Centra (PPC’s) geldt dat zij zich per definitie over de geleverde zorg moeten verantwoorden aan de hand van de prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie. Voor de andere aanbieders geldt dat sprake moet zijn van een minimale instroom van 15 patiënten in het jaar voorafgaande aan het registratiejaar (als indicatie voor de verwachte instroom in het desbetreffende registratiejaar).

Alle forensische zorgaanbieders worden voorafgaande aan het registratiejaar geïnformeerd over of zij zich moeten verantwoorden aan de hand van de prestatie-indicatoren en indien zo, over welke zorgtypes. Zorgaanbieders met vragen over  de prestatie-indicatoren kunnen contact opnemen met hun accountmanager van de ForZo/JJI.

Hieronder staat de prestatie-indicatoren gids per registratiejaar en, als deze beschikbaar is, de eindrapportage met daarin de resultaten van het desbetreffende registratiejaar.­­ De prestatie-indicatoren gids evenals de eindrapportages van voorgaande registratiejaren kunnen eventueel worden opgevraagd.

Prestatie-indicatoren 2024

Prestatie-indicatoren 2023

Prestatie-indicatoren 2022