Grip op capaciteit

Hoe zorgen we ervoor dat er voor alle cliënten tijdig een passende plaats beschikbaar is?

De ambitie is om de beschikbare capaciteit zo optimaal mogelijk af te stemmen op de (veranderende) zorgvraag en daarmee een positieve bijdrage te leveren aan tijdige en passende plaatsingen en het organiseren van de benodigde capaciteit. Dit wordt gedaan via het ontwikkelen van een capaciteitsmonitor met tactische stuurinformatie.
In de eerste fase van het project zijn inzichten t.a.v. instroom, doorstroom en uitstroom bepaald voor de aandachtsgebieden TBS, PPC, OFZ klinisch en Forensisch Beschermd Wonen. Stapsgewijs is data ontsloten. Dit is voor het ene inzicht beter gelukt (bijv. bezetting) en voor andere inzichten (bijv. wachttijd) is dat nog ingewikkeld.
In de fase daarna is het dashboard doorontwikkeld en is in afstemming met zorgaanbieders helderheid gekomen over welke stuurinformatie het meest relevant is. Inmiddels is met verschillende rapportages al stuurinformatie gedeeld binnen DJI en met het veld. Doorontwikkeling van dit dashboard is voor DJI en de stakeholdersvan groot belang. Zicht op benodigde en gerealiseerde capaciteit maakt voorbereidingen in investering of afstoting van specifieke vormen van zorg/veiligheid mogelijk in de toekomst. Dat zal de sector robuuster en wendbaarder maken op momenten dat dit nodig is. Het doorontwikkelen van het dashboard is dan ook geborgd in de lijn.