Veel gestelde vragen

Waar kan ik terecht met vragen over het werken met DBBC's?

Voor vragen kunt u terecht bij de helpdesk forensische zorg van de NZa.
T 030 285 08 22
E helpdeskfz@dbconderhoud.nl

Welke documenten heeft een zorgaanbieder nodig voor het werken met DBBC’s en ZZP’s?

Zorgaanbieders hebben nodig:
De door de Nza vastgestelde Beleidsregels en nadere Regelgeving: http://werkenmetdbcs.nza.nl/forensischezorg
Op deze pagina vindt u het downloadcentrum, waar u uw document kunt zoeken.

Hoe werkt de eigen bijdrage van forensische patiënten in een zorginstelling?

Er geldt een inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor forensische patiënten die in een zorginstelling verblijven. De juridische grondslag voor het innen van de eigen bijdrage is artikel 4 lid 4 van het Interimbesluit forensische zorg: de Minister van Justitie en Veiligheid is belast met het innen van de bijdrage van de forensische patiënt in de kosten van de forensische zorg, onder voorwaarde dat uitsluitend een bijdrage in de kosten kan worden gevraagd voor verblijf in een instelling. De eigen bijdrage voor forensische cliënten wordt op dezelfde manier vastgesteld als de eigen bijdrage voor patiënten die op grond van de Wet Langdurige Zorg (WLZP) of de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in een instelling verblijven. Voor patiënten met een inkomen die zijn opgenomen zonder dat zij behandeld worden, geldt de eigen bijdrage vanaf de eerste dag van het verblijf. Als opname noodzakelijk is voor de behandeling, dan is mogelijk dat niet vanaf de eerste dag van het verblijf de eigen bijdrage betaald moet worden. Door deze regeling wordt de financiële positie van patiënten met en patiënten zonder strafrechtelijke titel in een zorginstelling gelijk getrokken. Zorgverzekeraar VGZ voert de regeling eigen bijdrage voor forensische cliënten uit. Meer informatie hierover staat in de folder Eigen bijdrage zorg met verblijf bij strafrechtelijke titel.

 

Hoe werkt de ziektekostenverzekering van justitiabelen in een zorginstelling?

  1. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid is naast de bekostiging van forensische zorg verantwoordelijk voor de somatische zorg voor gedetineerden, tbs-gestelden en jeugdige justitiabelen. Voor deze justitiabelen is de zorgverzekering opgeschort en zij vallen daarmee onder de zorgplicht van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Dit geldt niet voor tbs-gestelden tijdens proefverlof, tbs met voorwaardelijke beëindiging en gedetineerden die in het kader van art. 43.3 Pbw zijn overgeplaatst naar een zorgaanbieder. Zij maken wel aanspraak op hun individuele zorgverzekering. In het Vademecum verstrekkingenpakket medische zorg DJI staan de zorgplicht en de bijbehorende zorgaanspraken per onderdeel van DJI en per forensische zorgtitel uitgewerkt.
  2. Als een justitiabele, voordat er een forensische titel is opgelegd,  WLZ-zorg, verblijfszorg van de gemeente of klinische zorg uit de zorgverzekeringswet ontving (uitgezonderd tbs-gestelden en gedetineerden: zie punt 1), blijft deze zorg bekostigd door de Wet Langdurige Zorg (WLZ), Wet Maatschappelijke Opvang (WMO) of Zorgverzekeringswet. Noodzaakt de strafrechtelijke titel tot aanvullende zorg, dan is dit forensische zorg en wordt geïndiceerd door de drie reclasseringsorganisatie (3RO), Psycho Medisch Overleg (PMO) of het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie, werkeenheid Indicatiestelling Forensische Zorg (NIFP/IFZ). Is er voorafgaand aan de strafrechtelijke titel sprake van ambulante zorg op basis van de Zorgverzekeringswet (Zvw), dan wordt alle zorg waar de strafrechtelijke titel toe noodzaakt, vergoed als forensische zorg. Dit gaat zowel om bestaande zorg, als het meerdere waartoe de titel noodzaakt, voor de duur van die forensische titel. Dit staat omschreven in het  Handboek Forensische zorg.

 

Documenten Vademecum 2019

Documenten Vademecum 2018

Documenten Vademecum 2017

Documenten Vademecum 2016