Beveiligingsniveau 2

Klinische zorg Beveiligingsniveau 1 Beveiligingsniveau 2 Beveiligingsniveau 3 Beveiligingsniveau 4Verblijfszorg Beschermd wonen VG VerblijfAmbulante zorg Ambulante behandeling Ambulante begeleiding Ambulante dagbesteding VerdiepingsdiagnostiekStapelzorg Behandeling + begeleiding en/of dagbesteding en/of crisis/time-outBegeleiding + dagbestedingBeschermd wonen + dagbesteding en/of behandeling en en/of crisis time-outVG-verblijf + dagbesteding en/of behandeling en en/of crisis time-out

Forensisch Psychiatrische Afdeling (FPA), Forensische Verslavingsafdeling (FVA) en Sterk Gedragsgestoorde Licht Verstandelijk Gehandicapten (SGLVG+) of een andere behandelafdeling en de resocialisatieafdeling van een FPK of FVK of FPC.

Binnen beveiligingsniveau 2 wordt onderscheid kennen we 2 hoog en 2laag. Het verschil in 2 laag en 2 hoog is gelegen in de materiële kenmerken van de instelling, bijvoorbeeld verschil in de hoogte van het hek en/of de mate van bewegingsvrijheid. Bij beveiligingsniveau 2 geldt dat bij aanvang van de behandeling is er sprake van een gesloten setting. Het volledige aanbod van behandel-/therapiefaciliteiten van de instelling is niet altijd aanwezig binnen een besloten setting. Patiënten dienen met vrijheden om te kunnen gaan om van het geheel aan behandel-/therapiefaciliteiten gebruik te kunnen maken.

Een FPA is een beveiligde kliniek, waar zowel reguliere patiënten als forensische patiënten met een straf of in het kader van hun strafrechtelijke maatregel kunnen worden opgenomen. Op een FPA worden mensen behandeld met een psychiatrische aandoening die voor de opname grensoverschrijdend of gevaarlijk gedrag hebben vertoond. Tijdens de psychiatrische behandeling wordt toegewerkt naar terugkeer in de maatschappij en krijgen patiënten ondersteuning bij het vinden van werk, woning en/of dagbesteding.

Op hetzelfde beveiligingsniveau wordt behandeling geboden voor de doelgroep verslaafden op een FVA en voor de doelgroep verstandelijk gehandicapten in een SGLVG+ voorziening. De populatie in een SGLVG+ instelling (Sterk Gedragsgestoorde Licht Verstandelijk Gehandicapten / beperkten) heeft een dubbele diagnose: zowel een (lichte) verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid, en ook ernstige gedragsproblemen, zoals onbegrepen en risicovol gedrag, veroorzaakt door multicausale, meervoudige en complexe problematiek.

Reguliere behandelafdelingen binnen de GGZ en resocialisatie afdelingen van FPK's kunnen ook beveiligingsnviveau 2 hebben en vallen dus ook onder deze categorie. Op beveiligingsniveau 2 worden patiënten geplaatst waarbij de verwachting is dat zij binnen afzienbare tijd de beveiligde setting kunnen verlaten.

Mate van beveiliging

  • Patiënten geplaatst in een instelling vallend in beveiligingsniveau 2 starten altijd op een gesloten afdeling.
  • Het aanbod van behandel- en therapiefaciliteiten van de instelling wordt deels buiten de besloten setting aangeboden (al dan niet onder begeleiding).
  • (Im)materiële beveiliging (aanvullend op niveau 1) omvat: continu of cameratoezicht op de afdelingen, registratie van de aan- en afwezigheid van patiënten, een gecontroleerde in- en uitgang. Verder wordt de doorplaatsing van patiënten gefaseerd vormgegeven.

Wie verblijven er op strafrechtelijke titel?

Tbs-gestelden met transmuraal verlof of proefverlof, uitgeplaatste gedetineerden en justitiabelen aan wie forensische zorg als bijzondere voorwaarde is opgelegd. Voor deze forensische patiënten is ingeschat dat zij op beveiligingsniveau 2 kunnen verblijven.

Wat was de bezetting afgelopen jaar?

In 2018 waren gemiddeld 716 plekken bezet.

Waar?

[Doorlinken naar landkaart]