Beveiligingsniveau 1

Klinische zorg Beveiligingsniveau 1 Beveiligingsniveau 2 Beveiligingsniveau 3 Beveiligingsniveau 4Verblijfszorg Beschermd wonen VG VerblijfAmbulante zorg Ambulante behandeling Ambulante begeleiding Ambulante dagbesteding VerdiepingsdiagnostiekStapelzorg Behandeling + begeleiding en/of dagbesteding en/of crisis/time-outBegeleiding + dagbestedingBeschermd wonen + dagbesteding en/of behandeling en en/of crisis time-outVG-verblijf + dagbesteding en/of behandeling en en/of crisis time-out

Besloten afdeling in reguliere ggz-instelling of reguliere verslavingszorgafdeling of de resocialisatieafdeling van een FPA, FVA, FPK of FPC

Op deze afdelingen verblijven reguliere patiënten en forensische patiënten met een straf, of in het kader van hun strafrechtelijke maatregel. Forensische patiënten starten hier met hun behandeling of zijn hierheen overgeplaatst vanuit een (zorg)instelling met een hoger beveiligingsniveau. In het algemeen wordt tijdens het verblijf op deze afdelingen toegewerkt naar terugkeer in de maatschappij. De patiënten krijgen dan ook, behalve psychiatrische zorg, ondersteuning bij het vinden van werk of een zinvolle dagbesteding, herstel van het sociaal netwerk en het vinden van een woning. Binnen deze zorgsetting verblijven patiënten aan wie reeds vrijheden zijn toegekend.

De zorgplekken die DJI inkoopt op beveiligingsniveau 1 betreffen instellingen waarbij zowel reguliere als forensische patiënten gezamenlijk op afdelingen (kunnen) verblijven. Het merendeel van de patiënten die op deze locaties verblijven betreft reguliere ggz-patiënten. In een aantal gevallen betreft het een resocialisatie-unit van een FPC/FPK/FPA/FVK/FVA/SGLVG+ kliniek met een hoger beveiligingniveau.

In een instelling met beveiligingsniveau 1 worden primair patiënten geplaatst die alle vrijheden kunnen hebben. De kans op vluchtgevaar is klein. Er is sprake van een besloten setting. Binnen het gebouw kunnen patiënten zich vrij bewegen. Binnen een besloten setting is niet altijd een volledig aanbod van behandel-/therapiefaciliteiten aanwezig. Patiënten dienen met vrijheden om te kunnen gaan om van het geheel aan behandel-/therapiefaciliteiten gebruik te kunnen maken.

Mate van beveiliging

Er is sprake van een besloten setting. De buitendeur is voor patiënten permanent afgesloten.

  • Binnen het gebouw kunnen patiënten zich vrij bewegen.
  • Het volledige aanbod van behandel- en therapiefaciliteiten van de instelling wordt buiten de besloten setting aangeboden.
  • De (im)materiële beveiliging bestaat uit onder andere een 24-uurspost, controle op de aan- en afwezigheid van patiënten en drugs- en kamercontroles die op indicatie en onaangekondigd plaatsvinden. De medewerkers zijn getraind in agressiebeheersing, gesprekstechnieken, vroegsignalering en risicomanagement.

Meer informatie over de beveiliging kunt u vinden op de website van de Nederlandse Zorgautoriteiten.

Wat voor soort forensische patiënten verblijven daar?

Tbs-gestelden met transmuraal verlof of proefverlof, uitgeplaatste gedetineerden en justitiabelen aan wie forensische zorg als bijzondere voorwaarde is opgelegd. Voor deze forensische patiënten is ingeschat dat zij op beveiligingsniveau 1 kunnen verblijven.

Wat was de bezetting afgelopen jaar?

In 2018 waren gemiddeld 273 plaatsen bezet.

Waar?

[Doorlinken naar landkaart]