Mensen die in aanraking komen met politie en justitie kunnen een psychiatrische of psychische stoornis hebben. Voor de veiligheid van de samenleving is het van belang dat zij een passende behandeling krijgen. Daarbij houden we rekening met de noodzakelijke beveiliging. Forensische zorg is geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en verstandelijk gehandicaptenzorg die onderdeel zijn van een straf of maatregel. Forensische zorg kan door de strafrechter worden opgelegd aan iemand die een strafbaar feit heeft gepleegd en lijdt aan een stoornis of verstandelijke beperking. Ook kan tijdens een gevangenisstraf worden toegeleid naar zorg als dat nodig blijkt. Forensische zorg beweegt zich op het snijvlak van twee werelden: van het strafrecht én de zorg.

DJI heeft contracten met verschillende zorgaanbieders: DJI koopt plekken in. Daarbij maakt DJI geen afspraken over het aantal te plaatsen patiënten of op welke locaties van de desbetreffende inrichting deze patiënten moeten verblijven. Gecontracteerde zorgaanbieders kúnnen op deze de in de landkaart vermelde locaties zorg leveren aan forensische patiënten. Of er ook daadwerkelijk forensische patiënten geplaatst zijn, hangt af van het moment of periode. Het is niet gezegd, dat er permanent forensische patiënten op een dergelijke locatie verblijven.

Hieronder vind u een overzicht van de type zorg dat wordt ingekocht.

Update: er is een pdf beschikbaar met de meest recente versie: Zorgwijzer-oktober-2021.pdf

Klinische zorgVerblijfszorgAmbulante zorgStapelzorg
Vrijheidsbenemende of vrijheidsbeperkende maatregelen.Geen vrijheidsbeperkende maatregelen. Verblijf, begeleiding en bescherming.Geen vrijheidsbeperkende maatregelen. Vaak poliklinisch, sommige vormen ook thuis of in de PI.Mogelijke combinaties of opties. Niet limitatief.
Beveiligingsniveau 1
Reguliere GGZ, Reguliere verslavingszorg
Beveiligingsniveau 2
Forensisch psychiatrische afdeling (FPA), Forensische verslavingsafdeing (FVA), SGLVG
Beveiligingsniveau 3
Forensisch psychiatrische kliniek (FPK), Forensische verslavingskliniek (FVK)
Beveiligingsniveau 4
Forensisch psychiatrisch centrum (FPC), Penitentiair psychiatrisch centrum (PPC)
Bescherm/begeleid wonen (RIBW)
ZZP-C 1 t/m ZZP-C 5
VG Verblijf
ZZP-VG 1 t/m ZZP-VG 7
Ambulante behandeling
 
Ambulante begeleiding
 
Ambulante dagbesteding
 
Behandeling + begeleiding en/of dagbesteding en/of crisis/time-outBegeleiding + dagbesteding
 
Beschermd wonen + dagbesteding en/of behandeling en en/of crisis time-outVG-verblijf + dagbesteding en/of behandeling en en/of crisis time-out

Grip op capaciteit

Hoe zorgen we ervoor dat er voor alle cliënten/patiënten tijdig een passende plaats beschikbaar is? Momenteel hebben we te maken met schaarse capaciteit; veel zorgaanbieders merken dat cliënten/patiënten niet tijdig kunnen instromen of doorstromen naar een vervolgvoorziening omdat er geen plaats is. In het verleden was er juist een overschot aan capaciteit. Hoe kunnen we inspelen op een steeds veranderende zorgvraag? Om meer grip te krijgen op de capaciteit, is DJI bezig met het ontwikkelen van een capaciteitsmonitor. Voor meer informatie, klik hier.