Voorlopige opgave meerkosten Covid-19

Nieuwsbericht
4 december 2020

In het kader van de Beleidsregel continuïteitsbijdrage en meerkosten in verband met de uitbraak van het SARS-CoV-2 virus (BR/REG-20157) is de divisie Forensische Zorg/Justitiële Jeugd Inrichtingen (verder ForZo/JJI) in samenwerking met de Nederlandse GGZ, Valente, VGN en het Leger des Heils tot een uitwerking gekomen. De uitwerking geldt voor alle forensische zorgaanbieders. De uitwerking is met het veld gecommuniceerd per brief met kenmerk 3095278 dd. 13 nov 2020. 
Volgens de uitwerking dienen alle forensische zorgaanbieders voor 15 december 2020 een voorlopige opgave te doen van hun meerkosten in 2020 als gevolg van Covid-19 en welk deel hiervan naar verwachting ForZo/JJI zou moeten bijdragen. Zorgaanbieders moeten hiervoor de omzetverhouding 2019 of 2020 inclusief continuïteitsbijdrage van de verschillende financiers als verdeelsleutel gebruiken. Indien voor de verhouding uit 2020 wordt gekozen, betekent dit dat zorgaanbieders  ten behoeve van de verdeling een schatting moeten maken van de omzet 2020 inclusief continuïteitsbijdrage.
 
Vanwege het krappe tijdpad tot 15 december kunnen zorgaanbieders het voorlopige bedrag van de meerkosten en welk aandeel hiervan naar verwachting t.l.v. de ForZo / JJI zal worden gebracht, per mail versturen tot uiterlijk 15 december 2020. Voor de eindverantwoording 2020 en het werkelijke bedrag aan meerkosten ontvangen zorgaanbieders separaat een brief met een format waarin het vervolgproces wordt toegelicht. De voorlopige opgave kan verstuurd worden aan BedrijfsvoeringForZo@dji.minjus.nl. Indien geen voorlopige opgave wordt ontvangen gaat ForZo/JJI ervan uit dat er geen meerkosten in rekening worden gebracht.