Vervallen artikel 37 Sr als Forensische Zorgtitel per 1/1/2020

Nieuwsbericht
5 december 2019

Hierbij willen wij u informeren over de gevolgen van het vervallen van de forensische zorgtitel “Zorg zonder strafoplegging door opname in een psychiatrische ziekenhuis voor de duur van een jaar in het kader van de strafrechtelijke machtiging” (art. 37 jo 39 Wetboek van strafrecht) per 1 januari 2020.

Per 1 januari 2020 zullen de Wet verplichte GGZ (WvGGZ) en de Wet zorg en dwang (Wzd) in werking treden en daarmee ook de zogenaamde schakelbepaling uit de Wet Forensische Zorg (Wfz), te weten artikel 2.3. Dit artikel regelt de bevoegdheid van de strafrechter om een civiele machtiging voor gedwongen zorg (een zorgmachtiging op grond van de Wvggz of een rechterlijke machtiging op grond van de Wzd) af te geven. Dit kan op verschillende momenten in het strafproces.

Deze wetswijziging heeft tot gevolg dat vanaf 1 januari 2020 artikel 37 Sr niet meer kan worden opgelegd. Opgelegde vonnissen van vóór die datum, ook die na 1 januari 2020 onherroepelijk worden, dienen wel tot en met 31 december 2020 te worden uitgevoerd. Na 31 december 2020 kan, indien nodig, aansluitend gebruik worden gemaakt van de mogelijkheden in de Wvggz danwel de Wzd. Het OM, in afstemming met het NIFP, anticipeert nu in het laatste kwartaal van 2019 al op deze wetsovergang en overweegt daarbij de haalbaarheid van een vordering voor 1 januari 2020 in het kader van het huidige artikel 37 Sr.

Voor de bekostiging betekent dit dat voor alle strafrechtelijke machtigingen op grond van artikel 37 Sr die nog tot en met 31/12/2019 zijn opgelegd (ook die na die datum onherroepelijk zijn geworden), de zorg nog wel door de divisie ForZo/JJI wordt vergoed voor de looptijd van de titel of tot en met uiterlijk 31 december 2020. In 2020 kan op artikel 37 Sr als forensische zorgtitel worden gefactureerd. Daarmee is 2020  een overgangsjaar in de bekostiging. De zorg die in het kader van een civielrechtelijke zorgmachtiging wordt opgelegd, wordt vanuit de Zorgverzekeringswet bekostigd.

Zie voor meer informatie over de Wvggz en de Wzd www.dwangindezorg.nl