Verlofregeling TBS gewijzigd

Nieuwsbericht
21 juni 2021

De Verlofregeling TBS is gewijzigd Staatscourant 2021, 30687 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl) De wijziging treedt op 21 juni 2021 in werking. De wijziging houdt in dat bij een onttrekking aan verlof of indien een tbs-gestelde wordt verdacht van een strafbaar feit waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten, het verlof niet langer automatisch voor één jaar vervalt. De wijziging maakt het mogelijk dat binnen een jaar een nieuwe verlofmachtiging kan worden verleend, mits wordt voldaan aan de daaraan gestelde voorwaarden. De instelling kan hiertoe een aanvraag indienen die volgens de gebruikelijke procedure voor verlofverlening, zoals opgenomen in artikel 6 Verlofregeling TBS, wordt beoordeeld. Van deze procedure maakt onder andere advisering door het Adviescollege Verloftoetsing TBS deel uit. Uiteraard worden het gepleegde strafbare feit of de ongeoorloofde afwezigheid wel meegenomen in de afwegingen ten aanzien van de verlening van de nieuwe verlofmachtiging.