Verlofregeling TBS

Nieuwsbericht
20 januari 2022

Op 13 januari 2022 is een wijziging van de Verlofregeling TBS gepubliceerd in de Staatscourant ([CB] Staatscourant 2022, 545 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)). De wijziging betekent ten eerste een verruiming van het verlof van tbs-gestelden zonder rechtmatig verblijf in Nederland en ten tweede zijn wijzigingen doorgevoerd in het format verlofaanvraag.
Met de wijziging is de mogelijkheid tot het aanvragen van een machtiging voor begeleid verlof verruimd tot alle gevallen waarin bedoeld verlof vanuit behandeloogpunt geïndiceerd is. Ook voor patiënten waarvan de repatriëring naar het land van herkomst op korte termijn niet tot de mogelijkheden behoort, maar verlof behandelinhoudelijk wel geïndiceerd is, kan een machtiging voor begeleid verlof worden aangevraagd. Het verlof is bedoeld om de betreffende patiënten voor te bereiden op hun toekomstige resocialisatie in het land van herkomst. 
Met deze wijziging is de procedure voor het aanvragen van een verlofmachtiging voor vreemdelingen zonder rechtmatig verblijf gelijkgesteld aan de procedure voor niet-vreemdelingen. Dit betekent dat advisering door het Adviescollege Verloftoetsing tbs (AVt) ook verplicht is voor een aanvraag begeleid verlof ten behoeve van een vreemdeling zonder rechtmatig verblijf in Nederland.
Het format aanvraag verlof tbs is een bijlage van de Verlofregeling TBS en vindbaar op Formats tbs | Forensische Zorg. Met de wijzigingen van dit format is de leesbaarheid van het format verbeterd, is het format geactualiseerd, is het aparte format voor vreemdelingen ingevoegd zodat er nog één verlofformat is en zijn de administratieve lasten verminderd door de vragen in het format te beperken tot de voor de beoordeling van de verlofaanvraag noodzakelijke gegevens. Zo worden in het gewijzigde format de huidige DSM en het gebruik van risicotaxatie-instrumenten in lijn gebracht met de huidige prestatie-indicatoren en is het niet langer verplicht om bij iedere patiënt de PCL-R af te nemen. Omdat de mate van psychopatie een relevante risicofactor blijft bij de beoordeling van de verlofaanvragen, dient in elke zaak afgewogen te worden of er een indicatie is om de PCL-R, of een alternatief betrouwbaar en gevalideerd instrument, af te nemen. Deze afweging dient gemotiveerd in de verlofaanvraag beschreven te worden in Box 2 (Delict)diagnostiek.