Veiligheid en kwaliteit in de forensische zorg

Nieuwsbericht
9 juli 2018

Onlangs informeerde minister Dekker de Tweede Kamer over de veiligheid en de kwaliteit in de forensische zorg. Op 21 juni was er in de Tweede Kamer een Algemeen Overleg (AO) over tbs. Waar kritische vragen over dit rapport zijn gesteld.

De uitkomsten van het AEF-onderzoek, de verschillende onderzoeken van de Inspecties en het RSJ-advies maken gezamenlijk duidelijk dat de randvoorwaarden voor goede en veilige forensische zorg onder druk staan, waardoor de risico’s in de sector zijn toegenomen. Minister Dekker vindt het belangrijk dat er stabiliteit komt in deze sector om de veiligheid te borgen. Hij wil actie ondernemen om de gesignaleerde knelpunten op te lossen. Hiervoor is een gezamenlijke aanpak van alle betrokkenen nodig. Daarom streeft hij samen met de sector om een nieuwe meerjarenagenda forensische zorg op te stellen voor de jaren 2018-2021. Hierin worden voor de komende drie jaar afspraken gemaakt om de kwaliteit en veiligheid in de FZ te verbeteren. In lijn met de aanbevelingen uit de verschillende rapporten zouden deze afspraken zich moeten richten op de drie hoofdthema’s financiën, arbeidsmarkt en administratieve lasten. Op de langere termijn zal de invoering van een nieuwe productstructuur van de Nederlandse zorgautoriteit (NZa) soelaas bieden.

De minister heeft de Kamer toegezegd zo mogelijk nog voor de zomer een brief te sturen over de resultaten van de gesprekken met de sector over verbetermaatregelen. Na de zomer volgt een brief over de problematiek van de ‘weigerende observandi’ (personen die weigeren mee te werken aan onderzoek door het Pieter Baan Centrum). Donderdag 5 juli was een Verslag Algemeen Overleg (VAO) in de Tweede Kamer. Er is een drietal moties ingediend, door PVV (verloven van alle Tbs’ers intrekken), GroenLinks (geen lagere tarieven betalen dan door Nza zijn vastgetseld) en SP/PvdA (sectorbreed convenant voor de forensische zorgsector) De Motie van Buitenweg (GroenLinks) is aangehouden, de overige twee moties zijn bij stemming verworpen.

Meer informatie: