Update Zorgprestatiemodel / Inkoop Forensische Zorg (FZ) 2022

Nieuwsbericht
26 juli 2021

Per 1 januari 2022 wordt het Zorgprestatiemodel (ZPM) ingevoerd. Naast dat er veel afspraken worden gemaakt in het programma dat het ZPM vormgeeft, is DJI zelf ook druk bezig met alle voorbereidingen om de invoering van het nieuwe model zo soepel mogelijk te laten verlopen. De komende tijd brengt de divisie ForZo/JJI zorgaanbieders periodiek op de hoogte van alle aspecten waar DJI mee bezig is en die van belang zijn voor de invoering van het ZPM en de verlenging van de contracten voor 2022.

Zorgprestatiemodel

Simulatie & transitieprestatie
Om goed voorbereid te zijn op de invoering van de nieuwe bekostiging en om goede afspraken te kunnen maken tussen DJI en de zorgaanbieders om ongewenste effecten te voorkomen, wordt de inzet van een transitieprestatie FZ verkend. Hiervoor is het belangrijk zicht te krijgen op de macro-impact van het ZPM en op de impact op individuele zorgaanbieders voor de FZ. DJI en de Nederlandse GGZ vragen aanbieders die zijn gecontracteerd om forensische zorg met behandeling te leveren, daarom informatie hierover toe te sturen. Het format is te vinden op de website van de forensische zorg en de website van het Zorgprestatiemodel. De deadline voor het aanleveren van de simulatiegegevens is 30 juli. Mocht het voor zorgaanbieders niet haalbaar zijn deze gegevens voor de 30e aan te leveren, kunnen de zorgaanbieders contact opnemen via het volgende emailadres: bedrijfsvoeringforzo@dji.minjus.nl. DJI is zich ervan bewust dat er voor de rijksinstellingen aparte tarieven zijn. De rijksinstellingen worden wel verzocht om hetzelfde format in te vullen. Bij de analyse wordt rekening gehouden met aangepaste tarieven.
Op basis van reacties op het format wil DJI graag nog de volgende opmerkingen meegeven:

  • DJI is zich ervan bewust dat niet alle tarieven in het format kloppen (o.a. ECT tarief en optelling individuele consulten in de samenvatting). Hier houdt de divisie ForZo/JJI rekening mee in de analyse.
  • DJI stelt op dit moment geen nieuw format ter beschikking om verwarring te voorkomen en spoedig inzicht te kunnen krijgen in de gesimuleerde aantallen per zorgaanbieder. Na de deadline van aanlevering stelt de divisie ForZo/JJI een bestand beschikbaar met de gecorrigeerde tarieven zodat zorgaanbieders een mogelijke validatie uit kunnen voeren.

Facturatie & verantwoording
Onlangs is besloten  dat met de invoering van het ZPM vanaf 2022 van de zorgaanbieders wordt verwacht dat zij op maandelijkse basis gaan factureren. Door het proces van factureren op deze manier in te richten is het noodzakelijk om het verantwoordingsproces opnieuw in te richten. Tegelijkertijd kennen we allemaal de zorg of de ICT-systemen op tijd gereed zijn, waardoor het wellicht niet mogelijk is voor zorgaanbieders om 1 januari 2022 facturen aan DJI te sturen. Daarom wordt er door DJI momenteel nagedacht over een tussenoplossing om in 2022 de juiste informatie te kunnen ontvangen voor verplichte interne rapportages. Daarnaast werkt de divisie ForZo/JJI mogelijke scenario’s uit voor verantwoording die vanaf 2023 plaats zou moeten vinden. Zodra hier meer over bekend is zal dit uiteraard gecommuniceerd worden.

Zorgvraagtypering FZ
Wat betreft zorgvraagtypering zijn er momenteel meerdere ontwikkelingen gaande. Ten eerste is er voor zowel dimensie A (recidiverisico) als dimensie B (ernst van delict(gedrag)) wetenschappelijk onderzoek gaande om de score per dimensie uniform in te delen en toe te passen (kalibratie). Het onderzoek naar de ernst van delict(gedrag) wordt naar verwachting dit jaar afgerond. Het onderzoek naar de kalibratie van de risicotaxatie instrumenten zal doorlopen in 2023. Het doel hierbij is om de kalibratie van de HCR-20v3 en HKT-R dit jaar te kalibreren en vervolgens het model te evalueren en de overige instrumenten toe te voegen t/m oktober 2022. Dit betekent dat dimensie A voor de niet gekalibreerde instrumenten wordt ingevuld op basis van een klinische inschatting. Daarnaast is DJI bezig met het opstellen van een handreiking. Deze handreiking ondersteunt behandelaren hoe en wanneer zorgvraagtypering toe te passen tijdens de behandeling van een patiënt. Tot slot is men op ICT gebied druk bezig om de registratie van zorgvraagtypering FZ mogelijk te maken.
Meer weten over de zorgvraagtypering FZ? Het implementatieplan staat op onze website.

ICT
Binnen het programma zorgprestatiemodel is de afgelopen tijd nagedacht over een Minimum Viable Product (MVP) welke de minimale eisen beschrijft waaraan op ICT gebied moet worden voldaan om volgens het zorgprestatiemodel te kunnen werken. DJI gaat mee in de kaders die zijn afgesproken tussen het programma en de EPD-leveranciers. Daarnaast is de Directie Informatievoorziening binnen DJI aan het werk voor het zorgprestatiemodel. De invoering van het Zorgprestatiemodel raakt verschillende ICT systemen binnen DJI. Dit zijn FCS, Ifzo en User, maar ook aanpassingen aan managementrapportages zijn noodzakelijk. Om de FZ-keten te laten werken zijn daarnaast aanpassingen aan de berichtuitwisseling en aan EPD’s van externe zorgaanbieders essentieel. Om 1 januari 2022 de essentiële aanpassingen gereed te hebben zijn de teams op dit moment al bezig met de realisatie. Op het moment dat de bouw klaar is start de testfase. Dan zal een ketentest moeten gaan uitwijzen of het geheel werkt conform verwachtingen. DJI heeft gekozen voor een agile aanpak om zoveel mogelijk flexibiliteit in het proces in te bouwen. Dit is ook nodig omdat niet alle specificaties vanuit het programma op dit moment vastgesteld zijn en er nog effecten kunnen zijn van keuzes die DJI moet maken. 

Zzp’en en EP’s
Ondanks dat DJI hier al vaker over heeft gecommuniceerd is het belangrijk om dit nog een keer te benadrukken. De ZZP’s en EP’s zullen geen onderdeel worden van het nieuwe ZPM. De huidige manier van declareren zal ook in 2022 de standaard zijn.

Stukken vanuit het programma
De afgelopen tijd zijn er meerdere stukken door het programma ZPM geüpload. Hieronder vindt u een overzicht van nieuwe / geüpdatet stukken. Deze stukken zijn hier te vinden.

  • NZa regels en tariefbeschikking (B-release)
  • Resultaten kwalitatieve meting implementatiemonitor
  • Implementatieplan zorgvraagtypering FZ
  • Format simulatie FZ
  • Communicatietoolkit

Meer informatie over FZ specifieke onderwerpen met betrekking tot het ZPM is te vinden op onze website. De divisie ForZo/JJI zal de komende tijd regelmatig bij u terugkomen met een update.
Verlenging contracten 2022 en aanbestedingen forensische zorg 2023
Bij de verlenging van de contracten voor aanbieders die (klinische) behandelzorg leveren worden de wijzigingen ten gevolge van de invoering van het Zorgprestatiemodel per 1 januari 2022 in een addendum op de huidige raamovereenkomsten opgenomen. De betreffende zorgaanbieders ontvangen uiterlijk 30 september 2021 informatie over de verlengingen en onderhavige wijzigingen. 

Marktconsultatie aanbestedingen forensische zorg 2023
Maandag 19 juli 2021 is het marktconsultatiedocument voor de aanbestedingen van forensische zorg 2023 gepubliceerd op Tenderned en CTM. Zoals in de nieuwsflits van 20 juli staat beschreven wil DJI met de marktconsultatie een aantal zaken toetsen bij de markt ten behoeve van verdere uitwerking van de nieuwe inkoopstrategie en de inrichting van de aanbestedingen. Daarom onderstaand nog een korte  reminder over belangrijke data van de marktconsultatie.
Aanbieders kunnen tot uiterlijk 10 september een inhoudelijke reactie geven op de gestelde vragen in het marktconsultatiedocument via de Vragen en Antwoord module in CTM.
Indien er nog vragen of onduidelijkheden zijn over deze vragen uit de marktconsultatie kunnen zorgaanbieders tot uiterlijk 6 augustus (verduidelijkings-) vragen stellen over de marktconsultatie zelf, tevens via de Vragen en Antwoord module in CTM.
Meer informatie over de (planning) van de marktconsultatie staat op: Gepubliceerde Aanvraag - Marktconsultatie Forensische Zorg 2023 (eu-supply.com)