Update Zorgprestatiemodel

Nieuwsbericht
27 oktober 2021

Per 1 januari 2022 wordt het Zorgprestatiemodel (ZPM) ingevoerd. DJI is druk bezig met alle voorbereidingen om de invoering van het nieuwe model zo soepel mogelijk te laten verlopen. De belangrijkste updates volgen in deze nieuwsflits.


Simulatie
Afgelopen zomer heeft DJI alle DBBC-zorgaanbieders gevraagd om de simulatieresultaten van hun instelling met ons te delen in een daarvoor ontworpen template. Deze resultaten zijn samengevoegd om de macro impact van het ZPM in de forensische zorg te bepalen. Het totaalresultaat laat zien dat de totale gesimuleerde ZPM omzet -1,3% bedraagt ten opzichte van de DBBC-omzet op basis van schadelastjaar 2019. De rapportage waarin de resultaten zijn toegelicht is vanaf nu te vinden op onze website, onderaan de pagina ‘Rapportage impact Zorgprestatiemodel in de Forensische Zorg’. Tevens is het template waarin de simulaties aangeleverd dienden te worden geüpdate met de tarieven zoals gebruikt in het bepalen van de macro impact.


Transitieprestatie
De afgelopen periode hebben DJI, de Nederlandse ggz en zorgaanbieders invulling gegeven aan het gebruik van de transitieprestatie in de forensische zorg. Deze regeling is als volgt uitgewerkt: op basis van de realisatie in het jaar 2021 wordt per aanbieder een norm bepaald. Dat is de gemiddelde opbrengst per cliënt in dat jaar. Over 2022 wordt straks bepaald hoeveel de opbrengst per cliënt gemiddeld is geweest. Is dat binnen een marge van -/- 0,75% tot + 0,75% ten opzichte van de norm in 2021, dan is er niks aan de hand. De betaling per cliënt is nagenoeg gelijk gebleven met de nieuwe bekostiging. Maar als de omzet buiten die marges valt, wordt het verschil verrekend. Dus bij lagere opbrengst krijgt de aanbieder een extra vergoeding, bij hogere opbrengst stort de aanbieder het meerdere terug. Dit biedt het komende jaar zekerheid voor zowel de aanbieders als voor DJI als financier. De gedetailleerde uitwerking van de werking van de transitieprestatie zal als bijlage mee worden gestuurd bij de addenda op de huidige raamovereenkomst.


Inloopuurtje opnieuw op 10 november
Woensdag 13 oktober heeft ons tweede ‘inloopuurtje’ plaatsgevonden waarbij zorgaanbieders de mogelijkheid hadden om vragen te stellen rondom het Zorgprestatiemodel en verlengingen van de raamovereenkomsten 2022. Tijdens deze sessie kwamen veel vragen naar boven welke verwerkt zijn in de vorm van een ‘Vraag en Antwoord’ module op de website. Deze sessie is ook opgenomen, zodat ook de zorgaanbieders die niet aanwezig konden zijn de vragen terug kunnen luisteren. Mocht u geïnteresseerd zijn in deze opname kunt u een mailtje sturen naar t.v.julsingha@dji.minjus.nl zodat onze collega de link naar deze opname naar u door kan sturen.
De komende periode willen we iedereen blijven informeren en ook informatie blijven ophalen. Daarom wordt er een volgend inloopuurtje gepland op woensdag 10 november van 13:00 – 14:00. Nadere informatie hierover volgt later.


Handreiking zorgvraagtypering fz
Met de invoering van het Zorgprestatiemodel zal ook het nieuwe model zorgvraagtypering worden ingevoerd. Voor de fz is er een apart model ontwikkeld. Eerder zijn hierover documenten gepubliceerd rondom de (wetenschappelijke) achtergrond en implementatie van dit model. Om de implementatie van zorgvraagtypering te ondersteunen is er ook een handreiking opgesteld. Deze handreiking is bedoeld voor alle behandelaren die cliënten behandelen die in de settingen forensische zorg klinisch en niet-klinisch vallen en een contract hebben met DJI. Deze handreiking bevat een stappenplan op welke manier de zorgvraagtypering forensische zorg (fz) in de praktijk moet worden toegepast per 1 januari 2022. Naast het contouren document en implementatieplan is ook deze handreiking is te vinden op onze website onder de naam ‘Handreiking Zorgvraagtypering in de Forensische Zorg’.


Prestatiecodes ZZP/EP
Zoals bekend zal de bekostiging van ZZP’s/EP’s niet veranderen met de komst van het ZPM. Ook de huidige prestatiecodes zullen gebruikt blijven worden. De NZa heeft dit ook expliciet toegevoegd aan de toelichting op de codetabellen (pagina 10). Hierin staat:


De overige prestaties onder de noemer EP’s en ZZP’s hebben in het zorgprestatiemodel nieuwe prestatiecodes gekregen maar zijn één op één overgenomen uit het dbc-systeem. Deze prestaties zullen echter in het zorgprestatiemodel op dezelfde wijze worden gedeclareerd als tijdens het dbcsysteem met behulp van een al bestaande declaratiestandaard. Daarom zullen voor deze prestaties in het declaratieverkeer nog de oude codes worden gebruikt die ook al in het dbc-systeem gehanteerd werden.