Update Taskforce fz: STOP DE (INDIRECTE) TIJD!

Nieuwsbericht
18 november 2020

Administratieve lastenverlichting in de forensische zorg
Het experiment is van start! We hebben u eerder geïnformeerd over het experiment minutenregistratie indirecte tijd. Dit experiment is vanuit de Taskforce forensische zorg opgestart om de administratieve lasten te verminderen binnen de forensische zorg. Dit is een van de projecten die voorkomt uit de afspraken die gemaakt zijn in de meerjarenovereenkomst forensische zorg 2018-2021. Inmiddels zijn de twee pilot instellingen GGNet en Fivoor gestart met registreren volgens het experiment. Binnen het experiment wordt de indirecte tijd achteraf (automatisch) als opslag op de directe tijd toegevoegd. Hierdoor is registratie van indirecte tijd door behandelaren niet meer nodig en worden de DB(B)C’s nog wel gevuld tot de ingang van het zorgprestatiemodel per 1-1-2022. Vanwege de positieve effecten vanuit de landelijke enquête en de ervaringen vanuit de pilot is de Taskforce het experiment breder gaan uitrollen. Drie andere instellingen zijn gestart met het experiment en begonnen met de voorbereidingen zodat zij vanaf begin 2021 kunnen registreren volgens de richtlijnen van het experiment. De resultaten vanuit de pilot zijn verwerkt in een stappenplan. Het stappenplan geeft handvatten en instructies voor de voorbereiding en implementatie van het experiment, toegelicht met voorbeelden uit de praktijk. Dit uitgebreide stappenplan is terug te vinden op www.slim-registreren-indirecte-tijd.nl en heeft u als forensische zorg aanbieder met DBBC omzet persoonlijk toegestuurd gekregen.
In opdracht van VWS wordt door de NZa een beleidsregel ontwikkeld. De verwachting is dat deze per 01-01-2021 van kracht is. Hierdoor zal het eenvoudiger worden voor zorgaanbieders om aan het experiment deel te nemen, zowel binnen de forensische zorg als de geestelijke gezondheidszorg.

René Aaldering (manager Zorg Control): “Het stoppen van registreren van indirecte tijd bespaart tijd voor de behandelaar, al voelt het ook wel even ongemakkelijk. Het vraagt om omdenken en moed, voor managers en iedereen die zich met sturing bezighoudt. Het levert ook veel op; door nu anders te kijken naar tijdsregistratie leren we veel ten aanzien van sturing en het zorgprestatiemodel”.

Voordelen om deel te nemen aan het experiment:
• Het is een voorloper op het zorgprestatiemodel;
• Het scheelt registratietijd voor behandelaren;
• DJI en de NZa ondersteunen het experiment; er komt per 1-1-2021 een beleidsregel waardoor het relatief eenvoudig is het experiment te implementeren.

Starten met het experiment is nog mogelijk tot en met maart 2021!
Wil je meedoen aan het experiment of meer weten ? Neem contact op met de Taskforce forensische zorg door te mailen naar Lieke Pelders (lpelders@eiffel.nl) of Naomi Swaab (nswaab@eiffel.nl). Stop de (indirecte) tijd!