Tijdelijke verkorte werkwijze delictanalyse bij uitplaatsing onder artikel 15.5. en 43.3

Nieuwsbericht
16 april 2020

Ten behoeve van een indicatiestelling van gedetineerden onder artikel 15.5 en 43.3 met een ernstig gewelds- of zedenmisdrijf geldt een wettelijke verplichting om een risicotaxatie en delictanalyse (RT/DA) uit te voeren. Het betreft een indicatiestelling voor uitplaatsingen vanuit een Penitentiaire Inrichting (PI), waaronder een penitentiair psychiatrische centrum, naar een instelling waar forensische zorg wordt geboden.

In afwachting van de op te leveren procedure ‘Verkorte Delictanalyse’ (KFZ-call 2019-111) is een tijdelijke verkorte werkwijze voor het uitvoeren van een DA van toepassing. De RT en/of DA kan worden uitgevoerd in een PI door ambulante forensische zorgaanbieders die reeds een contract hebben met ForZo/JJI. Een beschrijving van de werkwijze is te vinden op https://www.forensischezorg.nl/files/werkwijze_rt_da_uitplaatsing_art_15.5_en_43.3.pdf inclusief het te hanteren format ‘Tijdelijke verkorte werkwijze delictanalyse’ ten behoeve van een indicatiestelling in het kader van artikel 15.5 en 43.3. (https://www.forensischezorg.nl/files/format_tijdelijke_verkorte_da_15042020.doc)

Om de tijdelijke verkorte werkwijze DA en/of RT te kunnen uitvoeren dienen gegevens aan de forensische zorgaanbieder te worden verstrekt vanuit de PI. Wetgeving voorziet in deze informatiedeling, namelijk voor wat betreft:
- Justitiële gegevens: art. 17, derde lid, Bjsg jo art. 7 Bjsg
- Rapporten opgenomen in het persoonsdossier: art. 47, onder c, Bjsg en
- Tenuitvoerleggingsgegevens: art. 51c Wjsg
Een uitgebreidere beschrijving van de gegevenscategorieën is opgenomen in tijdelijke verkorte werkwijze voor het uitvoeren van een DA.

COVID-19 maatregelen en  tijdelijke verkorte werkwijze voor het uitvoeren van een DA
Onder de COVID-19 maatregelen is er geen algemene maatregel die toegang van forensische zorginstellingen tot de PI’s uitsluit. De PI is verantwoordelijk voor de gedetineerde en stemt met de ambulante zorgaanbieder af over wanneer een gedetineerde kan worden gezien. Met het oog op besmettingsgevaar neemt de PI maatregelen om het face-to-face contact veilig te laten plaatsvinden.