Terugblik financiële bijeenkomst

Nieuwsbericht
18 november 2016

Op 9 november 2016 vond een financiële bijeenkomst plaats om informatie te verschaffen over de thema’s die naar voren zijn gekomen uit de online inventarisatie van de financiële informatiebehoefte.

 

Graag willen we de 60 deelnemers van 44 zorginstellingen bedanken voor hun komst en inbreng tijdens de bijeenkomst. De presentatie is beschikbaar gesteld op de website.

Materiële controle

Iwan Lo Fo Wong begint de bijeenkomst met een toelichting op de invoering van materiële controles in de Forensische Zorg. In het bijzonder worden de verschillen tussen de formele en materiële controles, de scope en de onderzoeksthema’s voor het uitvoeringsjaar 2016 toegelicht. Enkele aandachtspunten en acties:

 • Een reactie uit de zaal was dat de gehanteerde norm voor de verhouding indirecte ten opzichte van de directe patiëntgebonden tijd afwijkt van de normprofielen die de divisie ForZo/JJI een aantal jaar geleden publiceerde. Toegelicht is dat het doel is om in de nabije toekomst en voor zover mogelijk normen in dit kader te ontwikkelen en daar ook specifieke inkoopafspraken over te maken.
 • Zo nodig vindt voor de materiële controle naast een informatie verzoek ook aanvullend administratief onderzoek plaats bij de zorgaanbieder (rechtmatigheidstoets) en/of cliëntdossier onderzoek door een BIG geregistreerde GGZ deskundige (doelmatigheidstoets) .
 • Het controleprotocol Forensische Zorg 2016 wordt medio januari 2017 gepubliceerd.
 • De uiterste aanleverdatum voor verantwoording 2016 op de website wordt aangepast; dit moet vóór 1 juni 2017 zijn in plaats van 1 april 2017.
 • Zorgaanbieders zullen in de toekomst nader geïnformeerd worden over ontwikkelingen en uitkomsten van de materiële controles Forensische Zorg via de periodiek te versturen nieuwsflitsen en nieuwsbrieven of per brief.

Verreken- en transitiebedragen

Rob Struijs geeft een toelichting op de definitieve verrekening van de transitiejaren 2013, 2014 en 2015, waarbij wordt uitgegaan van de transitieomzet. Deze is door de NZa vastgesteld en kan om juridische redenen niet worden gewijzigd. Dit vormt dan ook de basis (vangnet) om te gaan verrekenen. Enkele aandachtspunten en acties:

 • De divisie ForZo/JJI werkt niet met schadelastjaren, maar met zorgjaren. Dit was ook voor de verrekening 2011 en 2012 van toepassing.
 • De toerekening naar zorgjaar vindt plaats op basis van de totale behandelduur, waarbij de verdeling van dagen over de zorgjaren naar rato van dagen wordt verdeeld.
 • De NHC zal op dezelfde wijze worden verrekend als de definitieve verrekening van de transitieomzet. De NHC heeft een andere overgangstermijn dan de DBBC’s, namelijk 5 jaar.
 • In de toekomst wordt afgerekend op contractjaren, maar de exacte invulling hiervan moet nog worden uitgewerkt. Het contractjaar afrekenen vindt plaats nadat alle DBBC’s met betrekking tot dat contractjaar zijn gefactureerd.
 • De divisie ForZo/JJI onderzoekt op welke manier de verschuiving in het vangnet door het hebben van 2 contracten (FZG, OFZ) wordt verwerkt. Dit wordt later naar het veld gecommuniceerd.
 • De divisie ForZo/JJI zal de Qlikview overzichten die per zorgaanbieder worden gemaakt ook met de betreffende zorgaanbieder delen.

Vervolgens licht Henk Buitelaar, assistent controller van FPC Dr. S. van Mesdag, de balanspositie van FPC Dr. S. van Mesdag toe. Voor de opbrengsten 2015 op de balans is gerekend met de verhouding 70/30 voor de DBBC en 50/50 voor NHC. De cumulatieve opbrengsten t/m 2015 minus de cumulatieve ontvangsten is de vordering of schuldpositie. Van deze positie worden de af- en verrekeningen afgetrokken en natuurlijk de waardering van de OHW (minus voorschot) en ANG. Enkele aandachtspunten:

 • DBBC facturen worden op debiteuren geboekt. FPC Dr. S. van Mesdag stopt twee weken voor het einde van het jaar met factureren, waardoor aan het eind van het jaar de debiteurenpositie 0 is.
 • Echter blijft er een verschil over tussen de NZa systematiek 2011 en 2012 en 2013-2015. Dit moet nog worden verrekend op een andere manier.

Controleregels ZZP facturatie

Ronald Raatgever bespreekt op welke manier de ZZP en EP facturen vanaf 1 december 2016 worden gecontroleerd. Enkele aandachtspunten en acties:

 • Hierover ontstaat een flinke discussie met het veld, aangezien de regels in het indicatiebesluit niet eenduidig zouden zijn waarop de controle gebaseerd wordt, aldus de zorgaanbieders. Er is sprake van meerdere velden in Ifzo waar de zorgvraag wordt vastgelegd.  De divisie ForZo/JJI gaat na welke velden en welke informatie bij  de controle betrokken worden.
 • De controle is volledig gebaseerd op de spelregels van de NZa.
 • Binnenkort wordt een tabel gepubliceerd met de specifieke controleregels en terminologie.  Op de website is de lijst met eisen die aan de ZZP facturen worden gesteld, het declaratieprotocol, gepubliceerd.

Procesoptimalisatie

Bart Jansen van De Forensische Zorgspecialisten en Bert Barkhof van Lentis leiden samen een discussie over mogelijke verbeteringen in het financiële proces aan de hand van drie onderwerpen.

 1. Indicatiestelling / plaatsing: hier is al uitgebreid over gesproken. De verwijzing door het NIFP gaat veel beter dan via de reclassering. Dit erkent de reclassering zelf. Een wens uit het veld is dat A&B hier een overkoepelende partij kan zijn om de indicatiestelling en plaatsing in betere banen te leiden.
 2. Facturatie: er zijn nog redelijk wat zorgaanbieders die facturen uit 2012 hebben openstaan. Wel erkent iedereen dat de jaren 2014 en 2015 beter verlopen dan daarvoor.
 3. Verantwoording: de belangrijkste vraag is of het detailniveau en de frequentie van de verantwoordingen juist is. Zo is het voor zorgaanbieders onduidelijk wat de relevantie is van de verantwoording op SKN niveau. A&B geeft aan dit nodig te hebben om zelf te kunnen verantwoorden en voorspelmodellen te draaien over te verwachten kosten.

Afronding

 • Een wens die wordt genoemd is het toevoegen van de NHC en het factuurnummer aan de goedgekeurde facturen sheet. Dit moet eenvoudig te verwerken zijn en wordt voor de eindverantwoording mogelijk gemaakt.
 • Verder is er een aanpassing gedaan aan het systeem, waarbij een afwijking van 2 of 4 weken is toegestaan wanneer een datum van een SKN nummer behorende bij een cliënt wijzigt. Dit voorkomt dit type problemen.