Tarieven forensische zorg

Nieuwsbericht
18 maart 2020

28 januari heeft de rechtbank Den Haag uitspraak gedaan in het kort geding tussen acht zorgaanbieders en DJI over de tarieven in de forensische zorg. Met deze uitspraak is helderheid gekomen over de tarieven voor de komende periode. DJI heeft met een vertegenwoordiging vanuit de forensische zorgaanbieders en in aanwezigheid van de voorzitter van het forensisch netwerk en de directeur GGZ Nederland afspraken gemaakt over hoe uitvoering te geven aan het vonnis van de rechtbank. Het volgende is afgesproken:

  • DJI schort de korting op ambulante zorg op voor 2020. DJI zal voor 2020 dus het maximumtarief van de NZa betalen. De korting op dit tarief zal in de oorspronkelijke vorm niet terugkomen.
  • DJI schort de geïntegreerde maximum dagprijs voor de OFZ op voor 2020. DJI schort de geïntegreerde maximum dagprijs voor tbs beveiligingsniveau 4 op voor 2019 en 2020.
  • DJI maakt het voor 2020 en 2021 mogelijk voor zorgaanbieders om een beroep te doen op het max-maxtarief op grond van zorgzwaarte. Ook kwaliteit en innovatie kunnen, naast zorgzwaarte, een reden voor een tariefopslag zijn.

Om te kunnen bepalen wanneer sprake is van hogere zorgzwaarte dan normaal moeten afspraken gemaakt worden. Hiervoor is een werkgroep ingericht waar vertegenwoordigers van zorgaanbieders en van DJI in zitten.
Vanwege de noodzaak voor zowel DJI als zorgaanbieders om te sturen op doelmatigheid van zorg wordt gezamenlijk gekeken naar een goede manier om hier op te sturen. Daartoe wordt een tweede werkgroep ingericht met daarin afgevaardigden van DJI en van zorgaanbieders. DJI zal het doelmatigheidsinstrument dat de werkgroep zal opstellen vanaf 2021 inzetten.
Zodra de werkgroepen resultaat hebben geboekt wordt u hier over geïnformeerd.
Waar het gaat om de inzet van VOV personeel en extra beveiliging wordt in eerste aanleg de uitkomst van de bezwaarprocedure die de zorgaanbieders bij de Nza hebben ingesteld afgewacht. Als de zorgaanbieders in hun bezwaren worden gehoord door de Nza dan heeft DJI de intentie de daaruit voortvloeiende stijging van het maximum tarief te volgen. Als de uitkomst van de bezwaarprocedure geen gevolgen heeft voor de hoogte van de tarieven, zal er overlegd worden met het ministerie van Justitie en Veiligheid (de beleidsdirectie) om te bezien welke risico’s er zijn en hoe die kunnen worden gemitigeerd.

DJI zal de komende weken in het contractmanagement actie ondernemen om bovengenoemde wijzigingen te effectueren. DJI neemt apart contact op met de FPC’s voor wat betreft het vervallen van de geïntegreerde maximum dagprijs voor beveiligingsniveau 4.

De komende periode staat in het teken van opnieuw gezamenlijk werken aan kwalitatief goede en veilige forensische zorg. Voor de medewerkers, de patiënten en de samenleving.
Bij vragen kunnen zorgaanbieders contact opnemen met hun vaste aanspreekpunt (accountmanager/inkoper) van de divisie ForZo/JJI.