Stand van zaken Zorgprestatiemodel

Nieuwsbericht
27 augustus 2020

Binnen het programma Zorgprestatiemodel (ZPM) werkt DJI, samen met  andere partijen,  aan de voorbereidingen voor de invoer van het nieuwe bekostigingsmodel voor de ggz en fz per 1 januari 2022. De definitive besluitvorming over de invoerdatum ligt nu voor aan de Kamer.

De prestatielijst is compleet. De bijbehorende tarieven worden de komende periode door de NZa berekend. Daarnaast werken de verschillende werkgroepen binnen het programma de komende tijd aan:

  • Een checklist voor zorgaanbieders wat nodig is voor invoer van het Zorgprestatiemodel.
  • Vaststellen rekenregels voor een simulatiemodel dat in 2021 kan worden gebruikt om de impact van de nieuwe bekostiging te bepalen.
  • Een model voor zorgvraagtypering specifiek voor de forensische zorg, zodat gestuurd kan worden op gepast gebruik van zorg. Dit wordt samen met het forensisch zorgveld verder uitgewerkt.
  • Het bepalen van de overgangsregeling van de DBBC-systematiek naar het ZPM. Alle DBBC’s zullen hard worden afgesloten op 31 december 2021. Wij maken afspraken over een financieel vangnet gedurende de overgangsperiode.
  • De technische specificaties voor de EPD-leveranciers. Deze worden zo snel mogelijk afgerond.

Daarnaast willen wij specifiek aandacht vragen voor de beroepenlijst. In het Bestuurlijk Akkoord Geestelijke gezondheidszorg 2019-2022 is afgesproken om de inzet van beroepen in de ggz en fz vanuit het oogpunt van kwaliteit van zorg te onderbouwen in een veldnorm. Als eerste stap op weg naar een veldnorm, wil het programma een lijst vaststellen van beroepen die naar haar oordeel aan de doelen van het Bestuurlijk Akkoord voldoen.

De lijst is nu in concept klaar. Voordat de lijst in het programma wordt vastgesteld, worden de vertegenwoordigers van beroepsbeoefenaars in ggz en fz geconsulteerd. Daarvoor is een consultatiedocument gepubliceerd op de ZPM website. Wij willen het forensisch veld vragen om te controleren of alle voor de fz cruciale beroepen in de voorlopige lijst zijn opgenomen. Het is mogelijk om te reageren via de beroepsverenigingen tot en met dinsdag 22 september.