Stand van zaken implementatie verbetermaatregelen forensische zorg

Nieuwsbericht
18 oktober 2019

Vandaag, 18 oktober, stuurt minister Dekker een brief aan de Tweede Kamer. Hierin staat de stand van zaken wat betreft de implementatie van de verbetermaatregelen naar aanleiding van Michael P. Verder informeert de minister de Tweede Kamer over het programma forensische zorg dat is opgestart. Dit programma gaat naast de implementatie van de verbetermaatregelen aan de slag met het herijken van de visie op forensische zorg. Daarbij wordt opnieuw gekeken naar de balans tussen veiligheid en zorg. Ook wil de minister met dit programma de kwaliteit van de forensische zorg een impuls geven door stevige kwaliteitsnormen te ontwikkelen en de ketenregie te versterken. Verder is als bijlage bij deze kamerbrief een eerste tussenrapportage opgenomen van de Taskforce Veiligheid en Kwaliteit in de forensische zorg. De Taskforce is in oktober 2018 opgericht om de afspraken uit de Meerjarenovereenkomst forensische zorg 2018-2021 te realiseren en richt zich met name op de thema’s arbeidsmarkt, kwaliteit van zorg en het terugdringen van administratieve lasten. Om haar opdracht goed uit te kunnen voeren heeft de Taskforce forensische zorgaanbieders en professionals gevraagd naar hun ervaren knelpunten. Hun inbreng is per thema verwerkt in deze tussenrapportage.
 

Kamerbrief