Selectie zorgaanbieders voor zorgexperiment VPT afgerond

Nieuwsbericht
19 mei 2017

De divisie ForZo/JJI bereidt in het kader van de innovatiebeleidsregel voor nieuwe zorgprestaties zes zorgexperimenten in drie verzorgingsgebieden (Noord Nederland, Midden Nederland en Zuid Nederland) voor. Het doel is uit te zoeken of de in-door-uitstroom vanuit behandelklinieken en RIBW-instellingen naar zelfstandig wonen verbeterd kan worden door de prestatie Volledig Pakket Thuis (VPT), een zorgzwaartepakket voor mensen die nog niet voldoende in staat zijn zelfstandig te wonen en waarbij begeleiding niet voldoende is. In een nieuwsbericht van 17 februari 2017 stond informatie over de Meervoudige Onderhandse Procedure (MOP) voor een aantal zorgexperimenten met de prestatie Volledig Pakket Thuis (VPT). Intussen is de MOP afgerond en zijn er 5 zorgaanbieders geselecteerd. Op 1 perceel, (perceel 2) kwamen geen offertes binnen.

Met de 5 zorgaanbieders zijn afstemmingsoverleggen gevoerd om de plannen voor het zorgexperiment per perceel nader door te bespreken. Momenteel worden de laatste voorbereidingen getroffen om de aanvraag bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in te dienen. Rekening houdend met een doorlooptijd van 8 weken bij de NZa (voor beoordeling van de aanvraag en de afgifte en verwerking van de prestatie- en tariefbeschikking), is de verwachting  dat er omstreeks augustus 2017 gestart kan worden. Het experiment loopt tot eind 2019. Een half jaar voor het einde van het experiment worden de resultaten geëvalueerd.   

De volgende zorgaanbieders zijn geselecteerd:  

  1. Perceel 1, LIMOR voor de regio Noord Nederland . Reguliere GGZ
  2. Perceel 3, HvO Querido, Amsterdam. Reguliere GGZ
  3. Perceel 4, De Tussenvoorziening, VG (Utrecht)
  4. Perceel 5, RIBW Brabant, Reguliere GGZ (centrumgemeente Tilburg)
  5. Perceel 6, Amarant, VG

Deze zorgaanbieders leveren in hun eigen verzorgingsgebied de nieuwe prestaties. In het zorgexperiment wordt er zoveel mogelijk aangesloten bij de huidige wijze van indicatie en plaatsing met  IFZO en facturatie via Het Facturatie Controle Systeem (FCS) en Leonardo. Een grootschalige aanpassing en implementatie van IFZO voor VPT is op korte termijn niet haalbaar. Voor het zorgexperiment  zijn de indicatiestellers (3 reclasseringsorganisaties) en  het Psycho Medisch Overleg (PMO) van het Gevangeniswezen in de regio’s waar de zorgaanbieders actief zijn, gevraagd om VPT te indiceren via een daarvoor ontwikkeld WORD-format. Dit format wordt door hen verzonden aan het Forensisch Plaatsingsloket (FPL) van de Divisie Individuele Zaken (DIZ) die de informatie invoeren in een (daarvoor ontwikkelde) verkorte aanvraag in IFZO en een plaatsingsbesluit afgeven.

De komende periode worden afstemmingsoverleggen gevoerd met de indicatiestellers, zorgaanbieders en gemeentes in de betreffende regio’s.