Q&A Corona-maatregelen

Nieuwsbericht
6 april 2020

Geen opname stop bij OFZ-zorgaanbieders
Via het plaatsingsloket komen de laatste dagen meerdere signalen dat OFZ-zorgaanbieders een opnamestop hanteren.
Wij willen u erop wijzen dat het nadrukkelijk niet de bedoeling is dat zorgaanbieders een opnamestop instellen. Zolang er vonnissen en maatregelen worden opgelegd, worden deze uitgevoerd en dus plaatsingen verricht. Zorgaanbieders worden gewezen op de opnameplicht die onverminderd van kracht is. Een uitzondering is er voor forensische zorginstellingen die door (bijvoorbeeld) hoge ziekte-uitval niet in staat zijn kwalitatief verantwoorde zorg te blijven leveren bij nieuwe opnames. Indien overwogen wordt een opnamestop af te kondigen worden zorgaanbieders gevraagd dit kenbaar te maken aan ForZo/JJI via inkoopforensischezorg@dji.minjus.nl.

Omzetderving; financiële steunmaatregelen (voor extra gemaakte kosten) en te treffen Coronamaatregelen
Daarnaast wil ik u, los van de onderwerpen die aan bod komen in deze Q&A, wijzen op het volgende:
Er zijn diverse vragen gesteld met betrekking tot omzetderving; financiële steunmaatregelen (voor extra gemaakte kosten) en te treffen Coronamaatregelen. Aan de Nieuwsflits van 30 maart jl. is een brief van de minister toegevoegd, waarin vier maatregelen staan opgenomen om forensische zorgaanbieders financiële zekerheid te bieden. Aan de exacte uitwerking van deze vier maatregelen wordt op dit moment nog hard gewerkt door DJI. Zodra duidelijk is op welke wijze DJI uitvoering kan geven aan de eerder genoemde vier maatregelen zal dit zo snel mogelijk worden gecommuniceerd. Mocht u nog financiële vragen hebben gesteld die niet worden beantwoord in het (nog te publiceren) document, dan verzoek ik u vriendelijke deze (opnieuw) te richten aan inkoopforensischezorg@dji.minjus.nl.