Publicatie accountantsprotocollen Forensische Zorg 2018 en vragenlijsten AO/IC 2018

Nieuwsbericht
14 december 2018

De onderstaande accountantsprotocollen Forensische Zorg 2018 en de vragenlijsten 2018 zijn gepubliceerd op de website:

  1. Accountantsprotocol omzetverantwoording DBBC’s 2018;
  2. Accountantsprotocol omzetverantwoording Zorgzwaartepakket (ZZP), extramurale parameters (EP) en volledig pakket thuis (VPT) 2018;
  3. Accountantsprotocol prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie 2018;
  4. Vragenlijst AO/IC omzetverantwoording DBBC’s 2018;
  5. Vragenlijst AO/IC omzetverantwoording ZZP, EP en VPT 2018.

Het accountantsprotocol tbs voor de accountantscontrole op de (gesegmenteerde) jaarrekening van de 5 particuliere FPC’s is vanaf het verantwoordingsjaar 2018 komen te vervallen. Dit aangezien de accountantscontrole inzake de getrouwheid van de (gesegmenteerde) jaarrekening van een FPC uitgevoerd kan worden in overeenstemming met het Nederlands recht, waaronder de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA), de geldende beroepsvoorschriften van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) en de Nadere Voorschriften Controle- en Overige Standaarden (NV COS).

De geactualiseerde accountantsprotocollen Forensische Zorg 2018 zijn opgesteld volgens de schrijfwijzer accountantsprotocollen 2017 van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA).

De accountantsprotocollen 2018 zijn voor een toets op de uitvoerbaarheid afgestemd met vertegenwoordigers uit het accountantsveld (Coziek en COPRO).