Opgave meerkosten wegens Corona

Nieuwsbericht
17 februari 2021

In het kader van de Beleidsregel continuïteitsbijdrage en meerkosten in verband met de uitbraak van het SARS-CoV-2 virus (BR/REG-20157) is de divisie Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen (ForZo/JJI) in samenwerking met de Nederlandse GGZ, Valente, VGN en het Leger des Heils tot een uitwerking gekomen.

De divisie ForZo/JJI heeft gekozen voor een uitwerking van de meerkosten die zoveel mogelijk aansluit met de overige regelingen (ZN, VNG) voor de vergoeding van de meerkosten. Deze uitwerking geldt voor alle forensische zorgaanbieders. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen zorgtypen.
In december 2020 hebben zorgaanbieders een voorlopige opgave gedaan aan de divisie ForZo/JJI van deze meerkosten. Volgens de aanschrijving met kenmerk 3095278 dd. 13 november 2020 moesten de uiteindelijke meerkosten over 2020 uiterlijk 15 februari 2021 aangeleverd  worden. Om zorgaanbieders meer tijd te geven kan de opgave van de meerkosten over het boekjaar 2020 uiterlijk 26 februari 2021 worden aangeleverd. Zorgaanbieders kunnen hun opgave van de meerkosten 2020 (zie format meerkosten op de website van www.forensischezorg.nl) per mail indienen bij hun financieel adviseur bij de divisie ForZo /JJI. Om de divisie ForZo/JJI voorafgaand aan de vaststelling enig inzicht te verschaffen in de soort kosten die zijn gemaakt, moeten zorgaanbieders een korte toelichting (tekst) geven op de aangemelde personele- en materiële meerkosten in het format (zie hiervoor tabblad 2 van het format).

De vaststelling en afrekening van de meerkosten over 2020 vindt plaats nadat de meerkosten zijn beoordeeld. Het streven is de afrekening van de meerkosten onderdeel te laten zijn van de vaststelling van de produktieverantwoording 2020. De divisie ForZo/JJI steunt hierbij op de accountantsverklaring behorende bij de jaarrekening 2020, waarin de meerkosten als aparte paragraaf en verdeeld per financier moeten worden opgenomen. Het is belangrijk dat zorgaanbieders dit met hun accountant inregelen. De divisie ForZo/JJI kan zonder een oordeel van de accountant (bij de jaarrekening 2020) de definitieve meerkosten niet vaststellen.