Ontheffing aanleveren controleverklaring Zorgaanbieders met een inkoopafspraak kleiner dan € 125.000

Nieuwsbericht
27 januari 2017

Zorgaanbieders met een totale initiële inkoopafspraak 2016 kleiner dan € 125.000,00 (DBBC/ZZP/Extramurale parameters samen), worden voor het verantwoordingsjaar 2016 ontheven van de verplichting tot het aanleveren van een controleverklaring bij de financiële eindverantwoording(en). De verplichtingen tot het tijdig en juist aanleveren van (a) de eindverantwoordingen DBBC/ZZP/Extramurale parameters 2016 en (b) de door de Raad van Bestuur ondertekende vragenlijsten AO/IC in de webaplicatie ForZa, blijven echter onverkort van toepassing. Alle voor de zorgaanbieder van toepassing zijnde eindverantwoordingsdocumenten 2016 moeten voor 1 juni 2017 in de webaplicatie Forza geupload worden. Als de door de zorgaanbieders aangeleverde eindverantwoordingsdocumenten 2016 daartoe aanleiding geven, vraagt de divisie ForZo/JJI aanvullende informatie op en indien nodig voeren zij een controleonderzoek uit bij de zorgaanbieder. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat de bovenstaande categorie zorgaanbieders op eigen initiatief en aanvullend op de verplicht in te dienen eindverantwoordingsdocumenten een door een externe accountant afgegeven controleverklaring kunnen aanleveren.