Nieuwsflits Zorgvraagtypering Zorgprestatiemodel

Nieuwsbericht
4 mei 2021

Introductie
Het Zorgprestatiemodel wordt als nieuwe bekostiging samen met een specifiek model voor zorgvraagtypering binnen de forensische zorg ingevoerd per 1 januari 2022. Het doel van zorgvraagtypering is om naast een financieel model ook een inhoudelijk element op te nemen in de toekomstige bekostiging. Deze zorgvraagtypering bevat informatie over de zorgbehoefte van de cliënt. Voor de forensische zorg is een volledig apart model ontwikkeld, omdat het uitgangspunt van forensische zorg (verminderen van recidive) anders is dan van de reguliere ggz.

Zorgvraagtypering in de fz bestaat uit 3 dimensies:
A. Recidiverisico (laag tot hoog)
B. Ernst van het delict(gedrag) (minder ernstig tot zeer ernstig)
C. Exceptionele responsiviteitsproblemen (ja of nee)

De uitkomst per dimensie leidt tot de zorgvraagtypecode die op een schaal van 0-7 is ingedeeld. Per dimensie wordt de score in het EPD vastgelegd. Op basis van deze scores wordt de totale zorgvraagtypecode bepaald die ook op de factuur richting DJI komt te staan. De onderliggende scores per dimensie worden alleen door de NZa opgevraagd om het model in de toekomst te kunnen onderhouden.

 Score
Recidiverisicolaagbeneden gemiddeldgemiddeldboven gemiddeldhoog
 12345
Ernst van het delict(gedrag)minder ernstigernstigzeer ernstig
 -10+1
Exceptionele responsiviteits-problemenneeja
 0+1

 

Huidige status en planning
Wetenschappelijk onderzoek
Momenteel lopen er twee onderzoeken. Het eerste onderzoek focust zich op de kalibratie van de risicotaxatie-instrumenten. Deze instrumenten zullen gekalibreerd worden naar de 1-5 schaal die moet worden ingevuld voor de dimensie Recidiverisico. Dit onderzoek zal zich eerst focussen op een literatuurstudie en het verzamelen / analyseren CR en HKT data (april – oktober). Vervolgens zal er een initieel gestandaardiseerd model worden ontwikkeld (november – januari 2022). Tot slot volgt er een evaluatie en uitbreiding met andere instrumenten (januari 2022 – oktober 2022).

Het onderzoek voor de wetenschappelijke onderbouwing van de scores voor de dimensie B ‘ernst van het delict(gedrag)’ is gestart in februari met behulp van een onderzoeksassistent. De verwachting is dat dit onderzoek voor de zomer plaatsvindt.

Het onderzoek naar responsiviteit vereist een uitgebreider onderzoek dan voor dimensie A en B. Het doel voor dit onderzoek is om het voor 2023 afgerond te hebben om te kunnen onderbouwen welke indicatoren leiden tot exceptionele responsiviteitsproblemen bij cliënten. Om toch een goede inschatting te kunnen maken voor deze dimensie in 2022 zal er een korte omschrijving worden uitgewerkt om het verschil tussen ‘nee’ en ‘ja’ aan te geven. Dus; wanneer is er wel/geen sprake van exceptionele responsiviteitsproblemen.

ICT
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de technische specificaties voor het vastleggen van Zorgvraagtypering, zodat EPD-leveranciers dit ook in kunnen bouwen. In eerste instantie zal de score op iedere afzonderlijke dimensie handmatig moeten worden vastgelegd, waarbij de uiteindelijke zorgvraagtypecode (0-7) automatisch opgeteld en vastgelegd wordt.

Voorlichting / communicatie
Vanuit het programma Zorgprestatiemodel wordt gestart met het opstellen van e-learning, waarbij ook specifiek aandacht is voor zorgvraagtypering. Het doel is om deze e-learning uiterlijk oktober gereed te hebben, zodat zorgaanbieders voldoende tijd hebben om medewerkers te trainen en voor te lichten.

Op 17 mei zal er vanuit het programma een webinar georganiseerd worden specifiek over Zorgvraagtypering, waarbij er ook specifiek aandacht zal zijn voor zorgvraagtypering fz.

Op de website https://www.forensischezorg.nl/zorginkoop-financiering/inkoop-forensische-zorg/zorgprestatiemodel geeft DJI de komende tijd steeds meer informatie over fz specifieke informatie over het Zorgprestatiemodel en ook over zorgvraagtypering. Daarnaast is algemene informatie over het Zorgprestatiemodel ook te vinden op www.zorgprestatiemodel.nl.