Nieuwsflits Forensische Zorg

Nieuwsbericht
15 mei 2023

Bekostiging Kwaliteitskader Forensische Zorg (KKFZ)

Voor de implementatie van het Kwaliteitskader Forensische Zorg (KKFZ) is vanuit het Coalitieakkoord een structurele verhoging van het macrobudget van de forensische zorg beschikbaar gekomen. Het gaat daarbij om € 10 mln. in 2023, € 15 mln. in 2024 en € 19 mln. structureel vanaf 2025.

Voor 2023 zijn de tarieven voor de ZZP- en EP-prestaties reeds opgehoogd voor de implementatie van het KKFZ. Zorgaanbieders zullen daarom een ander tarief in hun tarievenlijst zien dan het NZa-(maximum)tarief.

Voor de behandelzorg is de financieringssystematiek met ingang van 2022 fundamenteel veranderd door de overgang van DBBC-systematiek naar het Zorgprestatiemodel (ZPM). Het omrekenen van de DBBC-data over 2021 naar mogelijke ZPM-data 2022 voor de prestatie behandeling gaf een onvoldoende stabiel beeld om de beschikbare middelen voor de behandelzorg voor 2023 door middel van de ZPM-tarieven te kunnen verdelen.

Voor de aanbieders van behandelzorg zullen de KKFZ-middelen daarom na afsluiting van het jaar worden verdeeld op basis van de goedgekeurde ZPM-prestaties. Voor 2023 zal het daarbij gaan om circa € 2,1 voor de setting klinische en circa € 3,5 mln. voor de setting ambulante behandeling.