Nieuwsflits Forensische Zorg

Nieuwsbericht
22 december 2022

Accountantscontroleprotocol ZPM

In de handleiding Bekostiging en Verantwoording, die onderdeel vormt van de raamovereenkomst(en) Forensische Zorg 2020 én de raamovereenkomst TBS-dwang 2021-2022, heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid de mogelijkheid ingeregeld voor het toezicht, onder andere in de vorm van een accountantsonderzoek.

De doelstelling van het jaarlijkse accountantsonderzoek is te komen tot een oordeel, uitgedrukt in de tekst van een controleverklaring, over de juistheid van de door de zorgaanbieder ingediende omzetverantwoording. Daarnaast beoordeelt de accountant ook met een vragenlijst in welke mate de zorgaanbieder voldoet aan de Kaderregeling AO/IC Forensische Zorg.

Voor de controle van de omzetverantwoording wordt normaliter jaarlijks een accountantscontroleprotocol uitgevaardigd. Als gevolg van de overgang van de DBBC-systematiek naar het Zorgprestatiemodel is besloten om voor verantwoordingsjaar 2022 geen accountantscontroleprotocol uit te vaardigen. Zorgaanbieders hoeven dus over 2022 geen controleverklaring en een door de accountant ingevulde en gewaarmerkte vragenlijst Administratieve Organisatie en Interne Controle (AO/IC) in te vullen. In plaats daarvan zal de divisie ForZo/JJI zelf de nodige controlewerkzaamheden uitvoeren om de juistheid van de omzetverantwoording en de mate waarin zorgaanbieders voldoen aan de Kaderregeling AO/IC Forensische Zorg vaststellen. De divisie ForZo/JJI zal in 2023 contact hierover opnemen met de betreffende zorgaanbieders.

Hierbij wordt opgemerkt dat het besluit om over 2022 geen accountantsproducten op te vragen niet impliceert dat dit ook voor de komende verantwoordingsjaren het geval zal zijn. In 2023 zal opnieuw beoordeeld worden in hoeverre de accountantsproducten wenselijk zijn en zal hierover een besluit genomen worden.

Accountantscontroleprotocollen ZZP/VPT/EP 2022 & PI Forensische Psychiatrie 2022

De accountantscontroleprotocollen en de bijbehorende vragenlijst Administratieve Organisatie en Interne Controle (AO/IC) zijn ter consultatie aangeboden aan de werkgroep Controleprotocollen (COPRO) en Coziek van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). Naar verwachting zullen de protocollen en de vragenlijst binnenkort op de website www.forensischezorg.nl gepubliceerd worden.

Controleplan Forensische Zorg 2023

Vanaf nu is het Controleplan Forensische Zorg 2023 beschikbaar. Het controleplan beschrijft op welke wijze de divisie ForZo/JJI invulling geeft aan haar verantwoordelijkheid om controles uit te voeren richting de gecontracteerde forensische zorgaanbieders. De wijzigingen ten opzichte van het Controleplan materiële controles forensische zorg 2022 zijn inhoudelijk beperkt. De methodiek van trapsgewijze stappen binnen de materiële controle ligt in lijn met de methodiek uit het controleplan 2022.

Landelijk risicolijst Forensische Zorg 2023

De landelijke risicolijst is een gezamenlijke aanzet tot het benoemen, uitwerken en bereiken van beheersingsdoelstellingen binnen de forensische zorg. Het is een van de middelen die partijen inzetten in hun streven naar procesgerichte beheersing en daarmee naar het zoveel mogelijk voorkomen van correcties achteraf. De divisie ForZo/JJI hanteert de risicolijst ook als essentieel uitgangspunt voor de procesgerichte materiële controle.

Op korte termijn publiceert de divisie ForZo/JJI de landelijke risicolijst forensische zorg 2023 op de website www.forensischezorg.nl.

Vragen over deze documenten kunnen worden verstuurd naar: controleenbeheersingforzo@dji.minjus.nl

Kwaliteitskader Forensische Zorg

Het Kwaliteitskader Forensische Zorg (KKFZ) formuleert op heldere wijze wat wordt verstaan onder 'kwalitatief goede forensische zorg' en heeft tot doel de kwaliteit van de forensische zorg inzichtelijk te maken en verder te verbeteren. Meer informatie over het project KKFZ staat op de site:  Kwaliteitskader Forensische Zorg.

Het KKFZ is op 27 september 2022 opgenomen in het openbaar Register voor het Zorginstituut en geldt per 1 oktober 2022. Een deel van de kwaliteitsaspecten betreft reeds bestaand beleid, het andere deel betreft nieuwe afspraken. Voor de implementatie wordt een periode van zes jaar uitgetrokken. Om de implementatie behapbaar te maken voor grote en kleine zorgaanbieders en uitwisseling van best practices tussen zorgaanbieders te stimuleren zullen er jaarlijks focus thema’s zijn. Deze planning is samen met het veld opgesteld en met het Bestuurlijk Overleg Forensische Zorg vastgesteld. Na de eerste twee jaar, zal de planning jaarlijks worden geëvalueerd. De planning en de bijbehorende spelregels van de thema’s zijn hier te vinden.

Prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie

Met betrekking tot de prestatie-indicatoren Forensische Pscychiatrie is er een aantal updates op de website te vinden: Prestatie-indicatoren forensische psychiatrie | Forensische Zorg.

  • De eindrapportage van de prestatie – indicatoren van verslagjaar 2021 is gepubliceerd
  • De nieuwe prestatie-indicatoren gids voor verslagjaar 2023 is gepubliceerd