Marktconsultatie zorginkoop 2017

Nieuwsbericht
9 juni 2016

De Divisie Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen (ForZo/JJI) heeft in de afgelopen maanden twee marktconsultaties uitgezet en afgerond; één voor de inkoop 2017 en één specifiek voor het onderwerpverdiepingsdiagnostiek.

Inkoop 2017

In aanloop naar het opstellen van de inkoopdocumenten voor 2017 en de uitwerking van de speerpunten in inkoopbeleid, heeft de Divisie ForZo/JJI de ketenpartners uit de forensische zorg geconsulteerd. Het doel van deze marktconsultatie is om het forensisch werkveld te betrekken bij de ingezette koers, ervaringen mee te nemen voor het komende jaar, knelpunten in de forensische zorg te benoemen, om het werkveld te laten meedenken om de eventuele bezuinigingen in te vullen en om ideeën  te verzamelen waar de Divisie ForZo/JJI rekening mee kan houden bij het opstellen van het inkoopbeleid 2017.

De marktconsultatie vond plaats middels een online vragenlijst. Daarnaast is er op 12 mei 2016 een bijeenkomst geweest in de Jaarbeurs in Utrecht. Gecontracteerde zorgaanbieders en verwijzers is gevraagd de online vragenlijst in te vullen. Voor de bijeenkomst is een aantal zorgaanbieders uitgenodigd die door GGZ Nederland en Federatie Opvang zijn aangedragen. De uitkomsten van deze markconsultatie kunt u vinden op onze website.

Op dit moment is de stuurgroep zorginkoop 2017 van ForZo/JJI bezig met de ontwikkeling van het inkoopbeleid en alle bijbehorende documenten. Hieronder staan de geplande publicatiedata van de verschillende inkoopdocumenten opgesomd:

  • Inkoopplan: begin juli 2016;
  • Offerteaanvraag: medio augustus 2016;
  • Handleiding Financiering & Registratie: medio augustus 2016;
  • Handleidingen Planning & Control tbs: medio augustus 2016.

Verdiepingsdiagnostiek

Sinds 2012 wordt verdiepingsdiagnostiek ingekocht bij 12 forensische zorgaanbieders. Voor de inkoop van 2017 heeft de Divisie ForZo/JJI onderzocht op welke wijze verdiepingsdiagnostiek momenteel functioneert en wordt gebruikt, middels een online vragenlijst. Het belangrijkste doel was om inzicht te krijgen in de effecten, mogelijkheden en meerwaarde van verdiepingsdiagnostiek.

Deze vragenlijst is uitgezet onder reclasseringswerkers en zorgaanbieders die verdiepingsdiagnostiek leveren. Daarnaast is deze uitgezet binnen de Penitentiare Inrichtingen. De resultaten worden gebruikt in het inkoopproces 2017.