Landelijke risicolijst FZ 2022 als basis voor procesgerichte verantwoording en horizontaal toezicht

Nieuwsbericht
22 december 2021

In het bestuurlijk akkoord: “meerjarenovereenkomst Forensische Zorg 2018-2021”, zijn afspraken gemaakt over het verminderen van de administratieve lasten. Als eerste stap is door een werkgroep een kader ontwikkeld voor de mogelijkheid tot procesgerichte benadering bij de materiële controle vanaf 2020. Vervolgens is in 2020/2021 een pilot uitgevoerd om ook horizontaal toezicht vanaf 2022 mogelijk te maken in combinatie met de invoering van het Zorgprestatiemodel (ZPM) voor de bekostiging. De afgelopen periode is door de werkgroep horizontaal toezicht/materiële controle FZ, bestaande uit vertegenwoordigers van zorgaanbieders en de divisie ForZo/JJI, gewerkt aan de landelijke risicolijst forensische zorg 2022. In de werkgroep is de V&C lijst uit het landelijk programma ZPM vertaald tot een uniforme lijst met risico’s op het gebied van ZPM, ZZP, EP en VPT die enkel toezien op forensische zorgaanbieders. De risicolijst is de basis, zowel voor de procesgerichte benadering voor de materiële controle, als voor het verder uitrollen van horizontaal toezicht in de FZ.

De risicolijst is een gezamenlijke aanzet tot het benoemen, uitwerken en bereiken van beheersingsdoelstellingen binnen de forensische zorg. Het is een van de middelen die partijen inzetten in hun streven naar procesgerichte beheersing en ‘First Time Right’ en daarmee naar het zoveel mogelijk voorkomen van correcties achteraf. Voor meer informatie over de achtergrond en de totstandkoming wordt verwezen naar de leeswijzer in het document. 
 
De divisie ForZo/JJI hanteert de risicolijst als essentieel uitgangspunt voor de procesgerichte materiële controle. Ten opzichte van de risicolijst 2020 is de belangrijkste wijziging dat het scoren van risico’s achterwege is gelaten. De exacte toepassing van de risicolijst binnen de procesgerichte materiële controle wordt nader toegelicht in het nog te publiceren controleplan materiële controle forensische zorg 2022. De risicolijst wordt nu al beschikbaar gesteld zodat zorgaanbieders de risicolijst kunnen hanteren bij het (her)inrichten van hun administratieve processen en het beheersen van relevante risico’s.
 
De divisie ForZo/JJI hanteert de risicolijst daarnaast als uitgangspunt voor het Control Framework (CFW) binnen horizontaal toezicht. Hierin is het scoren van risico’s conform landelijke werkwijze nog wel van toepassing.
 
Op korte termijn publiceert de divisie ForZo/JJI het controleplan materiële controle forensische zorg 2022. De methodiek van trapsgewijze controlestappen ligt in lijn met de methodiek uit het controleplan 2020.

Vragen over de risicolijst kunnen worden verstuurd naar: controleenbeheersingforzo@dji.minjus.nl