Inkoopprocedure Volledig Pakket Thuis (VPT)

Nieuwsbericht
8 juli 2019

Op 20 september 2019 publiceert de Divisie Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen (ForZo/JJI) de documenten voor de inkoopprocedure Volledig Pakket Thuis. De huidige contractperiode loopt eind 2019 af. De inkoop wordt door middel van het digitale inkoopplatform CTM (vervanger inkoopportaal FORZA) uitgevoerd.

De precieze invulling van deze inkoopprocedure ligt op dit moment nog niet vast, maar zal in ieder geval wel uit onderstaande processtappen bestaan.

Pilot VPT
Sinds augustus 2017 (tot eind 2019) loopt de pilot/zorgexperiment Volledig Pakket Thuis (VPT) in drie regio’s (noord, midden en zuid Nederland). Door 5 zorgaanbieders wordt geëxperimenteerd naar de behoefte en meerwaarde van intensieve zorg in de thuissituatie.

De belangrijkste redenen voor het experiment zijn:

  • Een betere, veilige en snellere doorstroom realiseren voor justitiabelen die in principe kunnen doorstromen vanuit de PI, kliniek of RIBW, maar waarbij het ontbreekt aan voldoende vaardigheden om zelfstandig te kunnen wonen zonder intensieve begeleiding en zorg.
  • Het vinden van (in het kader van continuïteit van zorg) een juiste aansluiting na de forensische titel op de ZVW, WLZ en de WMO.

Tussentijdse resultaten Pilot VPT

  • Op basis van de huidige resultaten en casuïstiek kan geconcludeerd worden dat er voldoende inhoudelijke meerwaarde is voor het Volledig Pakket Thuis. Zorgaanbieders zien meer en grotere mogelijkheden om intensieve begeleiding, verpleging en verzorging in de thuissituatie te bieden aan justitiabelen. Hiermee wordt het risico op recidive, terugval en crisissituaties teruggedrongen. Tegelijkertijd past VPT ook als ontwikkeling bij de huidige beleidslijn bij gemeenten om zorg(pakketten) in de thuissituatie in te kopen.
  • Vooralsnog zijn de aantallen van de pilot nog onvoldoende om tot een gedegen besluit te komen. In een tussenevaluatie met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) (februari 2019) werd duidelijk dat er inhoudelijke meerwaarde is voor VPT, maar er nog geen duidelijke behoefte is aangetoond. Om die reden is afgesproken dat de pilot VPT met nog eens 2 jaar wordt verlengd. Dit betekent niet automatisch dat de bestaande zorgaanbieders de pilot continueren. In de nieuwe inkoopprocedure wordt iedereen in de gelegenheid gesteld om een offerte in te dienen. Doel is om de pilot uit te breiden met een nader vast te stellen aantal zorgaanbieders.

Belangstellingsregistratie
In lijn met de vorige inkoopprocedure VPT is ook nu (voorafgaand aan de voorbereiding van de inkoopprocedure) een belangstellingsregistratie uitgezet. De belangstelling voor deelname aan de pilot VPT is groot. Meer dan 50 zorgaanbieders (zowel een aantal grote GGZ–instellingen als instellingen voor Beschermd en Begeleid wonen hebben hun interesse kenbaar gemaakt).

Planning
Onderstaand staat de (voorlopige) planning. Deze kan nog, indien dit noodzakelijk is, aangepast worden.

 

#Agenda onderdeelDatum
1.Vooraankondiging op www.forensischezorg.nl en nieuwsflits8 juli 2019
2.Publicatie inkoopdocument + bijlagen 202020 september 2019
3.Uiterlijk indiening schriftelijke vragen n.a.v. het inkoopdocument 20204 oktober 2019 om uiterlijk 12.00 uur
4.Schriftelijke beantwoording van vragen (publicatie Nota van Inlichtingen op www.forensischezorg.nl)15 oktober 2019
5.Uiterlijk indiening schriftelijke vragen n.a.v. de NvI 202022 oktober 2019
6.Schriftelijke beantwoording vragen n.a.v. de NvI 202029 oktober 2019
7.Indienen van inschrijving (via CTM)8 november 2019 om 23.59 uur
8.Voorlopig gunningsbesluit22 november 2019
9.Definitief gunningsbesluit en toezending overeenkomst13 december 2019