Informatie over Wet forensische zorg beschikbaar

Nieuwsbericht
15 december 2018

De Wet forensische zorg (Wfz) die op 1 januari 2019 in werking treedt, biedt de officier van justitie en de rechter mogelijkheden om ervoor te zorgen dat binnen het strafrecht sneller de passende psychische zorg wordt geboden. De wet gaat over alle vormen van forensische zorg: ambulant en klinisch, begeleiding en behandeling.

De inhoud van de Wet forensische zorg en de onderliggende regelgeving brengt een aantal wijzigingen met zich mee. De meeste onderdelen zijn in de praktijk echter al beproefd, omdat hiermee sinds 1 januari 2011 ervaring is opgedaan op basis van het Interimbesluit forensische zorg, of op basis van andere wet- en regelgeving zoals het Besluit verpleging terbeschikkinggestelden (Bvt).

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft een PDF ontwikkeld. Daarin staat een overzicht op hoofdlijnen van de vernieuwingen die de Wet forensische zorg vanaf 2019 met zich meebrengt ten opzichte van de situatie vóór 2019.

Naast deze PDF is een basispresentatie ontwikkeld die partners kunnen gebruiken om hun achterban te informeren. Ook wordt momenteel gewerkt aan de aanpassing van de website forensischezorg.nl en het handboek forensische zorg, om deze te laten aansluiten bij de nieuwe wet- en regelgeving.

Wat verandert er (niet) voor u als aanbieder bij de inwerking treding van de Wet forensische zorg?

Artikel 37 plaatsingen

De forensische zorgtitel “ Zorg zonder strafoplegging door opname in een psychiatrische ziekenhuis voor de duur van een jaar in het kader van de strafrechtelijke machtiging” (art. 37 jo 39 Wetboek van strafrecht) blijft nog tot 1 januari 2020 in werking. Dit omdat de schakelbepaling (artikel 2.3 Wfz) pas in werking treedt als ook de WvGGZ in werking treedt. Op basis van deze bepaling kan de rechter een civielrechtelijke zorgmachtiging afgeven in het kader van de WvGGZ. Aangezien de WvGGZ pas per 2020 in werking zal treden, zal dus ook de genoemde schakelbepaling in de Wfz vanaf 1 januari 2020 gelden.

Aanwijzingsbesluit zorgaanbieders DJI

Wat wel verandert is dat bij de invoering van de Wfz zorgaanbieders van DJI in het bezit moeten zijn van een aanwijzingsbesluit. Dit staat in artikel 3.2 tweede lid van de Wfz. De divisie ForZo/JJI stuurt rond 1 januari 2019 deze aanwijzing naar de gecontracteerde zorgaanbieders. Dat betekent dat zorgaanbieders zelf geen aanvraagformulier hoeven in te vullen en dat dit ‘automatisch’ gaat. Deze aanwijzing sluit volledig aan op de lopende contracten tussen aanbieders en DJI.

Eigen bijdrage voor verblijf forensische patiënten  komt te vervallen

In artikel 2.2.3 van de Wfz is bepaald dat van de forensische patiënt geen bijdrage in de kosten voor verblijf in een instelling kan worden gevraagd. Dit betekent dat per 1 januari 2019 aan forensische patiënten geen eigen bijdrage voor het verblijf meer wordt gevraagd. Tot en met 31 december 2018 is het Interimbesluit FZ van kracht en wordt op grond van artikel 4.4 nog wel een eigen bijdrage voor het verblijf geïnd. Het innen van de nog verschuldigde eigen bijdrage voor verblijf over  2018 wordt zoals gebruikelijk uitgevoerd door VGZ.

Voor alle wijzigingen zie: