Implementatie Horizontaal Toezicht in de forensische zorg

Nieuwsbericht
22 september 2021

Zoals opgenomen in de Meerjarenovereenkomst FZ 2018-2021 zijn wij in het voorjaar 2020 gestart met een pilot om de mogelijkheden van Horizontaal Toezicht (HT) binnen de forensische zorg te onderzoeken. Binnen HT ligt de focus op een procesgerichte manier van verantwoorden in plaats van gegevensgericht. De divisie ForZo/JJI is deze pilot gestart met de Pompestichting, Dr. S. van Mesdag, stichting Transfore en de Oostvaarderskliniek.
In de zomer 2021 is door het MT van de divisie ForZo/JJI, besloten Horizontaal Toezicht in de forensische zorg verder uit te rollen, gelet op het succesvolle verloop van de pilots. Horizontaal Toezicht in de forensische zorg richt zich, door het intensieve traject, vooral op de FZ zorgaanbieders met een aanzienlijke forensische zorg omzet.
De komende periode wordt voor de verdere implementatie van HT binnen de FZ contact gezocht met een aantal FZ zorgaanbieders. Doel is om met deze FZ zorgaanbieders in gesprek te gaan over HT. Waarbij het van belang is gezamenlijk een goede inschatting te maken van de balans tussen de ambitie en de capaciteit. Ook gezien alle ontwikkelingen, zoals de invoering van het zorgprestatiemodel, die de komende tijd aandacht vragen.
Voor het implementeren van HT in FZ zal vanaf 2022 de formele aansluiting gezocht worden met de landelijke governance HT. Om daarmee de toepassing en de aansluiting met de landelijke ontwikkelingen, HT producten en de inhoudelijke doorontwikkeling te borgen.
De huidige pilottrajecten zullen richting eind van het jaar worden afgerond als pilot en vervolgens als structureel HT proces worden vervolgd. De werking van het control framework HT wordt voor 2022 aangepast op de nieuwe ZPM situatie.

Horizontaal Toezicht VS zorgprestatiemodel
Het zorgprestatiemodel is de nieuwe bekostiging voor GGZ en FZ. Horizontaal Toezicht gaat over de controle en verantwoording van de rechtmatigheid van de zorguitgaven. Dit zijn twee verschillende ontwikkelingen, die elkaar wel goed aanvullen. Het streven binnen het ZPM is controle en verantwoording zoveel mogelijk aan de voorkant van het proces in te richten. HT is een methodiek die binnen het ZPM toegepast kan worden om op een procesgerichte manier te verantwoorden over de rechtmatigheid.
Neem voor vragen of voor meer informatie contact op met uw financieel adviseur van divisie ForZo/JJI.