Eindrapportage Prestatie-indicatoren 2019 en nieuw Kwaliteitskader 2020 tbv de inkoop Forensische Zorg DJI

Nieuwsbericht
6 oktober 2020

Om de kwaliteit van de forensische zorg inzichtelijk te maken en te verbeteren werkt de divisie Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen (ForZo/JJI) sinds 2012 met de prestatie indicatoren forensische psychiatrie (PI FP). Deze indicatoren worden gebruikt bij de verantwoording over de kwaliteit van de geleverde zorg. Het doel is dat deze indicatoren bijdragen aan het terugdringen van recidive en zorgen voor een veiliger samenleving. Elk jaar verschijnt er een eindrapportage. Uit de rapportage van 2019 blijkt o.a. dat bij bijna alle zorgsettingen over het algemeen de beginmetingen van de risicotaxaties goed ingeregeld zijn. Daarnaast zijn de vervolgmetingen van de risicotaxaties gestegen tov 2017 en 2018. Dit is een indicatie dat de processen rondom de afname van de risicotaxaties steeds beter geborgd zijn in het primaire proces.

Door het werken met prestatie-indicatoren is er meer inzicht in onderwerpen die relevant geacht worden voor de kwaliteit van de forensische zorg, waaronder het gebruik van risicotaxatie-instrumenten. Ook leidt dit tot meer transparantie bij het inkopen op kwaliteit. Over de jaren heen is echter gebleken dat het scherp definiëren van indicatoren niet eenvoudig is. De laatste jaren hebben er veel ontwikkelingen plaatsgevonden mbt de visie op kwaliteit, door enerzijds het veld en anderszijds de divisie ForZo/JJI. Daarom is besloten om het gehanteerde kwaliteitsbeleid, waar de prestatie-indicatoren onderdeel van zijn, verder door te ontwikkelen. Hierbij wordt zo veel als mogelijk aangesloten bij reeds bestaande initiatieven en ontwikkelingen.

Vanaf begin 2020 wordt een nieuw kwaliteitskader gebruikt. In dit kwaliteitskader t.b.v. de inkoop, wordt nog meer toegespitst op de onderwerpen risicomanagement, continuïteit van zorg en innovatie. Uitgangspunt is dat informatie over de kwaliteit van de forensische zorg gebruikt kan worden voor interne kwaliteitsverbetering, externe verantwoordingen en voor de inkoop en monitoren van forensische zorg. Dit heeft ook als gevolg dat het minder administratieve lasten voor de zorgaanbieder met zich mee brengt. Het contractmanagement dient als vehicle om het gesprek tussen de divisie ForZo/JJI en zorgaanbieders over kwaliteit te voeren.