Bekostiging intake forensische zorg

Nieuwsbericht
19 februari 2020

Sinds medio 2019 is er door partijen (GGZ Nederland, zorgaanbieders, NZa en DJI) gewerkt aan een oplossing voor de ervaren knelpunten rond de bekostiging van de intake in de forensische zorg bij klinische opname. Dit gebeurde in navolging op een toezegging van de Minister van Rechtsbescherming in het debat over de moord op Anne Faber waarbij een motie was aangenomen om te komen tot een systematiek waarin wordt voorzien in de financiering van de intake op FPA’s en FPK’s.

Wat was het probleem?

De bekostigingsvraag bleek voor een groot deel voort te komen uit onduidelijkheid wanneer de DBBC geopend mag worden, zodat de tijd van diagnostiek in rekening gebracht kon worden. Als de patiënt na aanmelding niet werd geplaatst c.q. opgenomen, maar er wel een intake had plaatsgevonden, dan kon de aanbieder deze activiteiten niet declareren door het ontbreken van een plaatsingsbesluit.
Dankzij duidelijkheid over de startdatum van de DBBC en de passende oplossing voor intake die niet leidt tot plaatsing is het nu mogelijk om voor alle patiënten waarbij binnen de titel een intake heeft plaats gevonden deze zorg te kunnen declareren.

Hoe wordt de intake en diagnostiek vanaf nu gefinancierd?

Er zijn verschillende fases in het plaatsingsproces

 

123
AanmeldingVonnis onherroepelijkPlaatsing/opname
                              Start forensische zorgtitel
 Start zorgStart zorg
  Plaatsingsbrief op 'geplaatst'

 

Het proces rond de plaatsing kent een aanmeldfase waarna de feitelijke plaatsing volgt. De aanmeldfase vindt plaats voorafgaand aan (of in voorbereiding op) het vonnis. Vervolgens wordt het vonnis uitgesproken (dus start de forensische zorgtitel) en wordt de patiënt geplaatst in de kliniek. Het plaatsingsbesluit krijgt de status geplaatst.
Er moet voldaan worden aan drie (administratieve) voorwaarden om zorg te declareren:

1. De zorg moet binnen de looptijd van de forensische zorgtitel zijn geleverd;
2. Er is sprake van een geldig plaatsingsbesluit;
3. Zorgaanbieder heeft een afspraak DBBC Diagnostiek met DJI.

 

Oplossing 1: Openingsdatum DBBC

In het veld bestond onduidelijkheid over de startdatum van de forensische zorgtitel. De startdatum van de titel is het moment dat het vonnis onherroepelijk (OH) is. Een DBBC kan dus worden geopend op de dag dat het vonnis OH is. Dit kan dus eerder zijn dan de feitelijke startdatum van de klinische zorg (datum opname). De afdeling die via aanmelding is gevraagd om een gedetineerde op te nemen, kan vanaf dat moment de DBBC openen en de tijd besteed aan intake en diagnostiek toeschrijven aan de DBBC.

 

Oplossing 2: Nieuwe werkwijze intake zonder plaatsing

Met ingang van 1 februari 2020 is het mogelijk om voor de patiënten waarbij na aanmelding en acceptatie een intake heeft plaatsgevonden maar deze uiteindelijk niet wordt opgenomen,  een plaatsingsbesluit op te vragen bij het Forensisch Plaatsingsloket (FPL) van DJI. Na het invullen van het aanvraagformulier met een minimale dataset aan gegevens (noodzakelijk voor facturatie) wordt een nieuw besluit aangemaakt. Met dit nieuwe besluit kan de aanbieder de geleverde zorg rond de intake declareren.
Deze workaround is mogelijk tot de definitieve invoering van de nieuwe bekostigingssystematiek in de forensische zorg. Dit proces wordt eind 2020 geëvalueerd.


Wanneer kan een aanvraag Plaatsingsbesluit Intake klinisch worden ingediend?

  • Het betreft een aanmelding voor een klinische opname
  • Het vonnis was (nog) niet onherroepelijk ten tijde van de intake
  • Cliënt is/wordt niet opgenomen op basis van de intake

 

Waar kan het Plaatsingsbesluit intake klinisch worden opgevraagd?

Zorgaanbieders kunnen het aanvraagformulier per mail sturen naar fpl@dji.minjus.nl

Als de aanvraag volledig is ingevuld en akkoord is bevonden,  ontvangt de zorgaanbieder via  Ifzo het plaatsingsbesluit voor de intake. Het formulier is ook te vinden op www.forensischezorg.nl  Voor vragen kunnen zorgaanbieders terecht bij inkoopforensischezorg@dji.minjus.nl