Afkortingen

3RO
Drie reclasseringsorganisaties, te weten Reclassering Nederland, Stichting verslavingsreclassering ggz en het Leger des Heils jeugd en reclassering
AWBZ
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
BSD
Bureau Selectie en Detentiebegeleiding
BSF
Bureau Selectie Functionaris
CIZ
Centrum Indicatiestelling Zorg
DBBC
Diagnose Behandeling en Beveiliging Combinaties
DJI
Dienst Justitiële Inrichtingen; uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie
FCS
Facturatie Controle Systeem
FPA/FVA
Forensisch Psychiatrische Afdeling / Forensische Verslavingsafdeling
FPC
Forensisch Psychiatrische Centrum
FPK/FVK
Forensisch Psychiatrische Kliniek / Forensische Verslavingskliniek
fpt
forensisch psychiatrisch toezicht
ggz
geestelijke gezondheidszorg
GW
Gevangeniswezen, onderdeel van DJI
Ifzo
Informatiesysteem Forensische Zorg
ISD
Inrichting Stelselmatige Daders; ISD-maatregel houdt in dat een veroordeelde wordt opgenomen in een inrichting voor stelselmatige daders
JenV
Ministerie van Justitie en Veiligheid
NIFP/IFZ
Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie; werkeenheid Indicatiestelling Forensische Zorg, onderdeel van DJI
NZa
Nederlandse Zorgautoriteit
OM
Openbaar Ministerie
OvJ
Officier van Justitie
PI
Penitentiaire Inrichting
PMO
Psycho Medisch Overleg
PPC
Penitentiair Psychiatrisch Centrum
RIBW
Regionale Instelling voor Beschermd Wonen
SG(L)VG
Sterk Gedragsgestoord (Licht) Verstandelijk Gehandicapt
SKN
Strafrechtsketennummer
Tbs
Terbeschikkingstelling (art. 37a en 37b Sr)
Wfz
Wet forensische zorg
WTZi
Wet toelating zorginstellingen
Zvw
Zorgverzekeringswet
ZZP
Zorgzwaartepakket