Accountantsverklaring Forensische Zorg 2018 (DBBC en / of ZZP)

Nieuwsbericht
22 februari 2019

Procedure opleveren Accountantsverklaring Forensische Zorg 2018 (DBBC en / of ZZP)

Nu de 15-02 (DBBC) standen allemaal zijn aangeleverd volgt de volgende stap in het proces in het opleveren van de accountantsverklaring 2018 (DBBC). Deze procedures stonden voorheen in de accountantsprotocollen. Na overleg met Coziek en de NBA is de procedure geen onderdeel meer van het protocol. Het proces is echter niet gewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren. U kunt de te volgen processtappen terugvinden in de accountantsprotocollen forensische zorg 2017 onder hoofdstuk 1.6 (Lees 2017 = 2018 en 2018 = 2019).

Niet financiële informatie bij Accountantsverklaring 2018 (DBBC en/of ZZP EP)

In hoofdstuk 5 van het accountantsprotocol voor de ZZP/EP en in hoofdstuk 6 van het  accountantsprotocol voor de DBBC staan 2 uitvragen over niet financiële informatie.

  1. De vragenlijst Administratieve Organisatie en Interne Controle (AO/IC) 2018. De instelling verantwoordt zich door middel van deze vragenlijst over de mate waarin de instelling voldoet aan de Kaderregeling AO/IC Forensische Zorg.
    Deze vragenlijst dient geüpload  te worden in FORZA als verplicht document bij de controleverklaring 2018 (DBBC en/of ZZP EP). De vragenlijst AO/IB kan gevonden worden via de volgende link.
     
  2. De specificatie op cliëntniveau (SKN) over de in 2018 gerealiseerde verblijfsdagen. Het betreft een specificatie op cliëntniveau van het aantal DBBC en/of ZZP en/of ZZP-VG gerealiseerde verblijfsdagen in het kalenderjaar 2018. Als het totaal aantal dagen per SKN hoger is dan 365 dagen dient de reden  van het hoger aantal verblijfsdagen te worden toegelicht.
    Deze specificatie zal zo spoedig mogelijk beschikbaar worden gesteld in FORZA, onder 2018 Eindverantwoording als onderdeel van de verantwoording sheets.