Aanpak problematiek verwarde personen

Nieuwsbericht
17 februari 2017

DJI wil samen met het ministerie van Veiligheid en Justitie (DGSenB) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gericht een bijdrage leveren aan een sluitende aanpak voor de problematiek van verwarde personen in gemeenten. Voor met name dat deel van deze groep waarin recidiverisico een rol speelt, zet de divisie ForZo/JJI een pilot op in drie regio's. Deze pilot heeft tot doel het inzichtelijk maken welke zorg werkt en met welke aanpak deze zorg kan worden gerealiseerd. Ook wordt met de pilots beoogd de rollen en posities van de diverse ketenpartners en de ervaren mogelijkheden in wet- en regelgeving inzichtelijk te maken. Dit gebeurt door de pilots intensief te laten monitoren door een extern onderzoeksbureau.

Pilots
Het voornemen van de pilots is door de divisie ForZo/JJI besproken met de Stuurgroep Continuïteit van Zorg. In iedere spotlightregio is een gecontracteerde zorgaanbieder gevraagd een voorstel te schrijven in gezamenlijkheid met hun regionale ketenpartners. Dit voorjaar starten in Rotterdam en Oost-Nederland pilots, waarin door respectievelijk Antes en Transfore samen met hun keten getracht wordt passende zorg te organiseren voor een kleine groep personen die:
- een hoog recidiverisico hebben;
- geen (of een aflopende) passende forensische of civiele zorgmaatregel hebben.
In principe gaat het om ambulante behandeling en begeleiding. Alleen als er sprake is van een korte crisis wordt opgeschaald naar klinische zorg.