Aankondiging wijziging aanbesteding 2018

Nieuwsbericht
7 april 2017

Afgelopen jaar is een wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in werking getreden. Het verlichte regime dat van toepassing was op de inkoop forensische zorg is komen te vervallen. Dit heeft gevolgen voor alle zorgaanbieders. Het betekent een andere aanpak van de inkoopprocedure dan u uit voorgaande jaren gewend bent. Zo is het bijvoorbeeld niet mogelijk om in te kopen op basis van individuele productie uit het verleden. De Divisie Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen heeft de consequenties voor de inkoop 2018 in kaart gebracht, maar de exacte procedure wordt nog nader uitgewerkt. 

De voorgenomen wijzigingen toetst de Divisie ForZo/JJI met het veld in een marktconsultatie. Hiervoor is een eerste bijeenkomst op 13 april georganiseerd. GGZ Nederland selecteerde 10 zorgaanbieders, die op naam zijn uitgenodigd door de Divisie ForZo/JJI. Eind april volgt een online marktconsultatie die breed wordt uitgezet bij de verwijzers, de zorgaanbieders, de politie, het OM en de gemeenten. De uitkomsten van deze online marktconsultatie worden weer getoetst bij zorgaanbieders (wederom geselecteerd door GGZ Nederland) en de gemeenten in vervolgbijeenkomsten in mei en juni.